ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เช็คด่วน! เชียงใหม่ออกกฎแล้วเข้า-ออกต้องทำอย่างไร

เชียงใหม่ออกกฎเหล็กคุมคนเข้า-ออก หวังป้องกันโควิด ประกาศแบ่ง 3 กลุ่ม ทุกคนเข้าเชียงใหม่ต้องโหลดแอพพลิเคชัน “CM-CHANA” และ “หมอชนะ” 2 กลุ่มต้องกักตัวเอง 14 วัน 

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกข้อ 4 ในคำสั่งฉบับที่ 1/2564 และคำสั่งฉบับที่ 8/2564 ซึ่งเป็นเรื่องการเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของประชาชนจากต่างจังหวัด โดยออกเป็นคำสั่งใหม่ คือ คำสั่งที่ 9/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้แบ่งกลุ่มจังหวัดเพื่อควบคุม ที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) แบ่งไว้ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ

กลุ่มที่ 1 พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด  5 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร

กลุ่มที่ 2 พื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด

กลุ่มที่ 3 พื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง 49 จังหวัด  จะเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน

ประการแรกบุคคลที่จะเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ในทุกกลุ่มทุกจังหวัดทุกคน ต้องกรอกข้อมูลลงในแอพพลิเคชัน “CM-CHANA” เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่มาจากพื้นที่ 5 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น ต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สำหรับเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศบค. กำหนด ติดตั้งและใช้ แอพพลิเคชัน “หมอชนะ” ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA  บุคคลดังกล่าวต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน

ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัด หากเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ต้องแสดงตนและรับรองตนเองโดยเอกสาร เพื่อให้ทราบถึง สถานที่พัก และรายการเดินทาง โดยระบุสถานที่ เวลา เหตุจำเป็นและระยะเวลาในการพัก สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอพพลิเคชัน “หมอชนะ” ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้ต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันด้วย

สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูง  49 จังหวัด ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนี้จังหวัดก็ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอพพลิเคชัน “หมอชนะ” โดยให้สังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self-Monitoring) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA ทั้งนี้หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-1221 และ 08-4805-3131”

ประชาชนในทุกกลุ่มจังหวัดที่จะเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ ต้องศึกษาแนวทางการปฏิบัติได้ชัดเจน บางเรื่องที่สามารถดำเนินการก่อนการเดินทางได้ เช่น การลงทะเบียน “CM-Chana” ซึ่งต้องลงทุกคน  ที่สำคัญจังหวัดเชียงใหม่ อยากขอความร่วมมือ หากไม่มีความจำเป็นขออย่าเดินทางช่วงเวลานี้ถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการควบคุมโรคได้ทำงานเต็มที่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight