ดูหนังออนไลน์
Business

กองทุนฟื้นฟูฯส่ง 4 ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมสอบข้อเท็จจริง หลังพบธุรกรรม SAM ผิดปกติ

กองทุนฟื้นฟูฯ ส่งผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมผิดปกติของ SAM พร้อมเพิ่มกรรมการอีก 1 คน และให้เร่งหาผู้จัดการคนใหม่

นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฟื้นฟูฯ) เปิดเผยว่า จากการที่คณะกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพบธุรกรรมที่ผิดปกติของการบริหารงานของ SAM นั้น

กองทุนฟื้นฟูฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นได้รับรายงานจากคณะกรรมการของ SAM ในเรื่องการพบธุรกรรมที่ผิดปกติของ SAM เกี่ยวกับการปรับปรุงสินทรัพย์รอการขาย และการขายลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมทั้งการดำเนินการของ SAM เพื่อลดผลกระทบที่จะมีต่อบริษัทและให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องธรรมาภิบาลที่เป็นหลักสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนจึงส่งผู้เชี่ยวชาญที่แต่ละท่านมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบเกินกว่า 30 ปี จำนวน 4 ท่าน เข้าเป็นอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยการตรวจสอบมีกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หากพบเหตุกระทำความผิดจะให้ดำเนินการให้ถึงที่สุด

นอกจากนี้ เพื่อให้ SAM ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามพันธกิจคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จึงเพิ่มกรรมการของ SAM อีก 1 ท่าน และให้เร่งรัดกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ จะติดตามและดูแลการจัดการในเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และพร้อมสนับสนุน SAM ต่อการทำหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐในการบริหารจัดการ NPL รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนตามโครงการคลินิกแก้หนี้ได้อย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา เสกตระกูล ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ระบุว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้พบความผิดปกติของธุรกรรมด้านการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยคาดว่าการสอบสวนจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

The Bangkok Insight Editorial Team