ดูหนังออนไลน์
General

หมอเหรียญทอง ชงตั้ง ‘ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน’ แก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยบัตรทองแก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยบัตรทอง หมอเหรียญทอง เดินหน้าขอประชาพิจารณ์ ชงตั้ง ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน เตรียมเสนอ คณะกรรมการฯ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตที่ 13

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “เหรียญทอง แน่นหนา” เปิดทำประชาพิจารณ์ ตั้ง ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน ก่อนเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบทุติยภูมิ และตติยภูมิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขตที่ 13 วันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพื่อ แก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยบัตรทอง โดยระบุว่า

แก้ปัญหาเตียงผู้ป่วยบัตรทอง

“ผมขอประชาพิจารณ์ เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วน จากการขาดแคลนจำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน (In-Patient , IP) สำหรับผู้ป่วยบัตรทองในเขตกรุงเทพฯ หรือเขตสุขภาพที่ 13 จากการยกเลิก รพ.คู่สัญญา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง รพ.เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยบริการในระดับทุติยภูมิ

ทั้งนี้ ผมมีแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนสรุปสั้น ๆ ดังต่อไปนี้

1. สปสช. ต้องเสนอกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไข หรือผ่อนปรน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ สถานพยาบาล ด้วยการให้มี “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน” (ในลักษณะเทียบเคียงกัน กับการแก้ปัญหาความต้องการเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ที่ใช้โรงแรมเป็นสถานที่)

ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการหลัก หรือหน่วยบริการประจำ ในระบบทุติยภูมิ ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เหลืออยู่ในระบบ ณ สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถมีอาคาร สถานที่ หรือพื้นที่ใช้สอย เพื่อรองรับผู้ป่วยบัตรทอง ที่จำเป็นต้องรับตัวเข้านอนรักษาตัว “นอกที่ตั้ง” โรงพยาบาล

2. “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน” สามารถใช้ อาคารสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ คนพิการ (เนอร์สซี่งโฮม) หรือโรงแรม อาคารที่พักอาศัย ที่ได้รับการรับรอง ให้เป็นสถานกักกันโรคทางเลือก(Alternative State Quarantine , ASQ) ซึ่งเป็นอาคารอิสระ ไม่ปะปนกับประชาชนผู้พักอาศัยทั่วไป

แต่ “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน” จะต้องมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบทางการแพทย์ ตลอดจนระบบส่งต่อผู้ป่วย ที่มีขีดความสามารถ และมาตรฐานทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (In-Patient) เช่นเดียวกับหอผู้ป่วยใน (In-Patient ward) ซึ่งอยู่ในวิสัยที่ รพ.สามารถจัดการได้ (เพียงแต่จะต้องเพิ่มอัตรากำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาลเพื่อประจำ ณ “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน”)

3. โรงพยาบาลที่เป็นหน่วยบริการในระบบทุติยภูมิ ของ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะต้องมีหน้าที่ และรับผิดชอบ ทั้งทางกฎหมายและการดำเนินการเพื่อให้ “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน” เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และการประกอบวิชาชีพ (พ.ร.บ.สถานพยาบาลฯ และ พ.ร.บ.การประกอบวิชาชีพต่างๆ)

หากท่านทั้งหลาย เห็นด้วยกับแนวทางข้างต้น ผมจะนำเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบทุติยภูมิและตติยภูมิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตที่ 13 ในเช้าวันศุกร์ที่ 9 ต.ค.63 ที่จะถึงนี้

แนวทาง “ศูนย์สำรองเตียงผู้ป่วยใน” จะสามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จากการขาดแคลน จำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน (In-Patient , IP) ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยบัตรทอง ในเขตกรุงเทพฯ หรือเขตสุขภาพที่ 13 ได้อย่างรวดเร็ว

หากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบทุติยภูมิและตติยภูมิ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เขตที่ 13 มีมติเห็นชอบ ก็จะได้รีบนำเสนอ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนแนวทางนี้ ให้เกิดเป็นโครงการนำร่อง

ผมเชื่อมั่นว่า จะสามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ ผู้ป่วยบัตรทองในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างรวดเร็ว และเห็นผลเป็นรูปธรรม ภายในไม่เกิน 6 เดือน

หากโครงการนำร่องนี้ ประสบผลสำเร็จในเขตกรุงเทพฯ หรือเขตสุขภาพที่ 13 แล้ว รัฐบาล โดย กระทรวงสาธารณสุข สามารถขยายผลไปยังเขตสุขภาพอื่น ๆ ทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนจำนวนเตียงรับผู้ป่วยใน (In-Patient , IP) ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยบัตรทองต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา

ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
WANPEN PUTTANONT