ดูหนังออนไลน์
Business

โยกย้ายการบินไทยล็อตใหญ่ ฮือฮาไปทั้งบาง!โยกย้ายการบินไทย “ชาญศิลป์” เซ็นย้ายล็อตใหญ่ 32 ตำแหน่ง เน้น “รักษาการ” แถมมีประเมินผลงานทุก 3 เดือน  

โยกย้ายการบินไทย นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหาร 2 คำสั่ง คือคำสั่ง 096/2563 และ 097/2563 โดยระบุว่า คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 มีมติรับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานระดับบริหารดังนี้

การบินไทยย้ายล็อตใหญ่

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4)

1. นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและสร้างตราผลิตภัณฑ์ (NP) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-KS) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (รักษาการ D4) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

2. เรืออากาศโท รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (D6) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารเครือข่ายเส้นทางบินและฝูงบิน (DV)

3. เรืออากาศโท เทพไมตรี มนตรีโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน (MN) ฝ่ายช่าง (DT) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY-TM) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (รักษาการ D6) อีกตำแหน่งหนึ่ง

4. นายกิตติ จงถาวรสถิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกิจการร่วมทุนและโครงการสำคัญ (GD) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (รักษาการ 8D) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกลยุทธ์องค์กร (8D) เพียงตำแหน่งเดียว

สายการพาณิชย์ (DN)

5. นายชัยยง รัตนาไพศาลสุข ผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD-CR) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการพาณิชย์ดิจิทัลและการตลาดรายได้เสริมองค์กร (S9)

6. นายเจษฎา จันเทรมะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ยุโรป (NN-1) (ระดับ 10) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN-JC) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขาย (รักษาการ SS) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายปฏิบัติการ (DO)

7. นายพิสุทธิ์ สุทธิสารรณกร ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DQ-B) ระดับรองผู้อำนวยการใหญ่ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการภารกิจพิเศษ (ระดับ 10) สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ (DO-PS) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (รักษาการ DQ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1) ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (DK)

8. นายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย (NN) (ระดับ 10) สายการพาณิชย์ (DN) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1-KC) และ รักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น (รักษาการ DK) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FZ)

9. นายณัฏฐพงศ์ โภไคยรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (FP) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1-NP) และรักษาการกรรมการผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ (รักษาการ FZ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

การบินไทยย้ายล็อตใหญ่

ฝ่ายช่าง (DT)

10. เรืออากาศโท สมบัติ ศรนารายณ์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-SS) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM)

11. เรืออากาศโท สมหวัง อรมสัจจากูล รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ (DM-B) และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (รักษาการ MA) อีกตำแหน่งหนึ่ง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-SA) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมใหญ่ (รักษาการ DM) และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน (รักษาการ MA) 

ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL)

12. นายมนตรี จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่สังกัดสำนักงานรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง (DT-AMC) และ รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (รักษาการ DL) อีกตำแหน่งหนึ่ง

นอกจากนี้ นายชาญศิลป์ ยังเซ็นอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของอื่นๆอกีประกอบด้วย

สำนักงานกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4)

1. นางสาวอุษา จันทร์ประภาศ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (4) ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (D4-UJ) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

2. นางศรีประภัสสร์ พราวพันธุ์ ผู้จัดการกองประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (4W) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (รักษาการ 4P) อีกตำแหน่งหนึ่ง

3. นางพงศ์อุมา ดิษยะศริน ผู้จัดการกองบริหารทรัพยากรและสนับสนุนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยความมั่นคงและมาตรฐานการบิน (JO) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (รักษาการ 4F) อีกตำแหน่งหนึ่ง

โยกย้ายการบินไทย ฮือฮาหนักมีแต่รักษาการ 

สายบริหารงานกฎหมายและบริหารทั่วไป (A1) ฝ่ายบริหารทั่วไป (DW)

4. นางจินตนา ทองสมบูรณ์ Senior Training Specialist (ระดับ 10) สังกัดฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (D9) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ (WP)

ฝ่ายกฎหมาย (WL)

5. นายเปรมไชย ศรีบุญ ผู้จัดการกองคดีและติดตามหนี้สิน (WL-L) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคดี (รักษาการ WL-Q) อีกตำแหน่งหนึ่ง

6. นางสาวนาจนา ผู้พัฒนพงศ์ ผู้จัดการกองวิเทศนิติกรรมสัญญา (WL-E) ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายนิติการ (รักษาการ WL-R) อีกตำแหน่งหนึ่ง

สายปฏิบัติการ (DO)

7. เรืออากาศตรี ชเนษฎ์ พงษ์ไพบูลย์ รองผู้จัดการกองคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (OQ-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการกองคุณภาพความปลอดภัยในการปฏิบัติการ (รักษาการ 0Q) อีกตำแหน่งหนึ่ง

8. นายนฤพนธ์ จันทรากุลศิริ รองผู้จัดการกองพัฒนาความปลอดภัยและการปฏิบัติการบินสากล (OK-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการกองพัฒนาความปลอดภัยและการปฏิบัติการบินสากล (รักษาการ OK) อีกตำแหน่งหนึ่ง

ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนการบิน (D8)

9. นายชวาล รัตนวราหะ รองผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (OE-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทดสอบและพัฒนาการบิน (รักษาการ OE) อีกตำแหน่งหนึ่ง

 ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (DO)

10. นายชยพล ทองสุโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QY-B) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสังกัดสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการบนเครื่องบิน (Da-CT) โดยได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คงเดิม

11. นางสาวโสมสุดา ศุภโกวิท ผู้จัดการกองสนับสนุนภารกิจนักบิน (OS-M) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและควบคุมเครื่องอุปโภคบริโภคบนเครื่องบิน (QY-B)

ฝ่ายช่าง (DT)

12. นายพิธาน ผลนิวาศ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง (TQ) และ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายต้นทุนการผลิต (รักษาการ TU) ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน (DL-B) เพียงตำแหน่งเดียว

13. นายวิศว พงศ์สุวรรณ ผู้จัดการกองความต่อเนื่องความสมควรเดินอากาศ (TQ-W) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง (รักษาการ TQ) อีกแหน่งหนึ่ง

14. นายทวีรัตน์ ลักษณะยิ่งยง รองผู้อำนวยการฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง (TQ-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม (รักษาการ TE) อีกตำแหน่งหนึ่ง

15. เรืออากาศโท ก้องเกียรติ ดำรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากรและฝึกอบรม (6E) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลช่าง (TX)

16. นายชลิต ศานติวรางคณา ผู้จัดการกองระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน (TY-S) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (รักษาการ TP) อีกตำแหน่งหนึ่ง

17. นายสาระนิติ์ ปาละนันทน์ Chief Aircraft Engineer หน่วยบริหารโครงการและพัฒนา (TL) ระดับผู้จัดการกอง ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุอากาศยาน (รักษาการ TJ) อีกตำแหน่งหนึ่ง

18. นายณัฐธร เพราะสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมใหญ่อากาศยาน (MP-B) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานซ่อมใหญ่อากาศยาน (รักษาการ MP) อีกตำแหน่งหนึ่ง

19. นางนญธนัช จันทรศิริ ผู้จัดการกองระบบสารสนเทศผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน (TY-D) ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายต้นทุนการผลิต (รักษาการ TU) อีกตำแหน่งหนึ่งสายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน (DY)

20. เรืออากาศโท จาตุรนต์ จันระมาด ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TP) ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคลากรและฝึกอบรม (6E)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป อนึ่งตำแหน่งใดที่มีผู้ดำรงตำแหน่งรักษาการอยู่ก่อนให้ถือว่า สิ้นสุดการรักษาการในตำแหน่งนั้น

สำหรับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ที่กำหนดให้เป็นตำแหน่งรักษาการให้รักษาการไปก่อนจนกว่า คณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการจะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างบริษัทแล้วเสร็จ โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน 3 เดือน และ บริษัทสามารถยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งให้ รักษาการ ได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะประกาศแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นต้นไป

ในกรณีที่มีการปรับปรุงโครงสร้าง บริษัทและมีการยุบตำแหน่งที่แต่งตั้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตกลงยินยอมในการปรับเปลี่ยนการดำรงตำแหน่งใหม่โดยไม่มีข้อโต้แย้งในทุกกรณี

รายงานข่าวจากการบินไทย แจ้งว่าการเซ็นแต่งตั้งโยกย้ายพนักงานการบินไทย ระยะหลังเกิดขึ้นบ่อยมากทั้งๆที่การบินไทยเองอยู่ในช่วงเข้า สู่กระบวนการฟื้นฟูของศาลล้มละลายกลาง  ยังไม่ทราบเลยองค์กรจะเป็นอย่างไร แต่ฝ่ายบริหารมีแต่เสนอแต่งตั้งโยกย้ายรายเดือน บางเดือนมีแต่งตั้งโยกย้ายหลายครั้ง ที่สำคัญก็เป็นเพียงแค่รักษาการ จนทำให้พนักงานจำนวนมาก มีการวิพากวิจารณ์การทำงานของฝ่ายบริหาร ที่มุ่งเน้นแต่การโยกย้าย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight