ดูหนังออนไลน์
General

‘นฤมล’ ลุยงาน ‘กพร.’ เดินหน้าขับเคลื่อนสู่กระทรวงเศรษฐกิจ

“นฤมล” ลุยงาน”กพร.” เดินหน้าขับเคลื่อนสู่กระทรวงเศรษฐกิจ ย้ำต้องผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศที่ จังหวัดนครนายก

นางนฤมล กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ปร ะยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานของประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่มุ่งให้ประเทศเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

แรงงานที่มีฝีมือจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและการบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ถือเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะขับเคลื่อน เพื่อยกระดับจากกระทรวงด้านสังคม เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ

ในการพัฒนาแรงงานต่อจากนี้ ไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีศักยภาพสูงเท่านั้น แรงงานต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักประกัน มีโอกาสในการทำงานที่มีคุณค่า ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีสวัสดิการที่เหมาะสม  ได้รับการจ้างอย่างเป็นธรรม ภายใต้แนวคิด “สร้าง ยก ให้ รวมไทยสร้างชาติ” คือการสร้างแรงงานคุณภาพ ให้มีความรู้และทักษะรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ในจังหวัดพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน และให้โอกาสแรงงานกลุ่มเปราะบาง เพิ่มโอกาสทางอาชีพให้ทุกคนสามารถมีงานทำ

จากนั้น นางนฤมล เดินทางไป จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมอบหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ แก่ผู้ผ่านการประเมินและมอบหนังสือแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการสาธิตการฝึกอาชีพ

นางนฤมล  กล่าวว่าสถาบันพัฒนาผีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  มีศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากลซึ่งเป็นศูนย์เดียวของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสากลได้และยังมีการฝึกมาตรฐานอีกหลายด้านเพื่อรองรับ EEC

ทั้งนี้ได้มอบให้นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัดสมุทรปราการโดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม การพัฒนาฝีมือช่างปรับอากาศ การพัฒนาช่างควบคุมแขนกลและหุ่นยนต์ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight