General

‘บิ๊กป้อม’ สั่งพัฒนาเมืองเก่าทั่วประเทศ อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน

“บิ๊กป้อม” สั่งรักษามรดกไทยไว้ให้ลูกหลาน พร้อมให้คณะกรรมการอนุรักษ์ฯ สั่งเร่งโครงการอนุรักษ์ พัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าทั่วประเทศ สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า โดยที่ประชุม ได้พิจารณาโครงการที่สำคัญ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ของจังหวัดต่างๆ ตามแผนงานซึ่งมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้คณะกรรมการฯ เห็นชอบโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อย ตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ระยะทางประมาณ 550 เมตร โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อม ที่มีชุมชนและโบราณสถานตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ พร้อมเห็นชอบปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าเตียน และท่าช้าง ภายใต้โครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่า ได้แก่ เมืองเก่าจันทบุรี, เมืองเก่าสตูล, เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์

พล.อ.ประวิตร ยังให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสถานที่ต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าต่างๆ ทั่วประเทศ โดยสั่งให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนแผนงานให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม คำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อสืบสานความเป็นไทย ไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน ได้มีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเมืองเก่า ได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าโบราณสถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ควบคู่กันไป เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความยั่งยืนตลอดไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight