ดูหนังออนไลน์
Business

‘กพท.’ ออกประกาศใหม่ ปลดล็อกขาย ‘อาหาร-ของที่ระลึก’ บนเครื่องบินได้“กพท.” ออกประกาศใหม่ ปลดล็อกขาย “อาหาร-ของที่ระลึก” บนเครื่องบินได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันนี้ (3 ก.ย. 63)

วันนี้ (3 ก.ย. 63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศมีแนวทางในการปฏิบัติสำหรับการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานในเส้นทางการบินภายในประเทศที่สอดคล้องกับการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคของรัฐบาล

เครื่องบิน กพท.

สำหรับประกาศดังกล่าวมีแนวปฏิบัติดังนี้

1.ยกเลิกข้อความในข้อ 6 (5) ของประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563

2.ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศสามารถให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และของที่ระลึกในอากาศยานได้ ทั้งนี้ในกรณีที่มีการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือมาตรการซึ่งหน่วยงานของรัฐที่รับผิดขอบได้กำหนดขึ้น เพื่อป้องกันการแพร่ะบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3.ให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในอากาศยาน ยกเว้นขณะรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
NOPPHAWHAN TECHASANEE