ดูหนังออนไลน์
Business

‘บีซีพีจี’ เพิ่มทุน 1.3 พันล้านหุ้น คาดระดมเงินได้ตามเป้า 1.02 หมื่นล้านบาท

บีซีพีจี เพิ่มทุน 1.3 พันล้านหุ้น คาดได้เงินเพิ่มทุนราว 1.02 หมื่นล้านบาท รองรับ EBITDA โต 75% ใน 5 ปี  บางจาก พร้อมซื้อตามสิทธิ และส่วนที่เหลือทั้งหมดของหุ้นเพิ่มทุน ขณะที่นักลงทุน PP พร้อมให้การสนับสนุน

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 2,000 ล้านหุ้น เป็น 3,301.7 ล้านหุ้น โดยการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,301.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท

การเพิ่มทุนครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดิม มีส่วนร่วมในการระดมทุน ผ่านการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน แบบ Right offering (RO) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 11.5 บาท เป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 250 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนประมาณ 2,875 ล้านบาท

โดยจะดำเนินการไปพร้อมกับการเพิ่มทุนแบบ Private Placement (PP) ในราคาเดียวกัน เป็นจำนวนหุ้นเพิ่มทุนประมาณ 391.5 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มทุนประมาณ 4,502 ล้านบาท ประกอบกับผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (ทั้งแบบ RO และ PP) จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Warrant) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตามสัดส่วนการซื้อหุ้นเพิ่มทุน ได้แก่

  • สำหรับผู้ถือหุ้น RO

จะได้รับทั้ง BCPG-W1 และ BCPG-W2 ในอัตราส่วน 2.8 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย Warrant (อัตราใช้สิทธ์ 1 หน่วย Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 8 บาท / Warrant)

BCPG-W1 และ BCPG-W2 จะมีจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 178.6 ล้านหน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนหากมีการใช้สิทธ์เต็มจำนวนทั้งสิ้น 178.6 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,428.8 ล้านบาท  โดย BCPG-W1 จำนวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออก และ BCPG-W2 จำนวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก

  • สำหรับผู้ถือหุ้น PP

จะได้รับ BCPG-W3 ในอัตราส่วน 2.1924 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วย Warrant (อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วย Warrant ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 8 บาท / Warrant)

BCPG-W3 จะมีจำนวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 178.6 ล้านหน่วย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนหากมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนทั้งสิ้น 178.6 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงินประมาณ 1,428.8 ล้านบาท  โดย BCPG-W3 จำนวน 89.3 ล้านหน่วย มีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก

ทั้งนี้ BCPG-W3 จะไม่ได้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหุ้นที่เสนอขายแบบ PP เป็นการเสนอขายในราคาต่ำ ดังนั้น หุ้นที่เสนอขายแบบ PP รวมถึงหุ้นจากการใช้สิทธิจาก BCPG-W3 จะติด Silent Period เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันใช้สิทธิ

เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

การเพิ่มทุนดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อขยายการลงทุนตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ซึ่งบริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ช่วยสร้างโอกาสการลงทุนให้สำเร็จตามแผนเร็วขึ้น

นอกจากนี้ เงินเพิ่มทุนบางส่วน จะถูกนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่ ทำให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัท มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปี EBITDA ของบริษัทจะเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 75

ทั้งนี้ ได้มีกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ ที่มีศักยภาพทางการเงิน ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นมูลค่ารวมกว่า 4,500 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ที่มีต่อแผนการลงทุนของบริษัท

ในขณะเดียวกัน บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชัน แจ้งว่าคณะกรรมการบริษัท มีมติสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบีซีพีจี ซึ่งนอกจากจะเพิ่มเต็มจำนวนในสัดส่วนที่เพิ่มคือวงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทแล้ว ยังพร้อมจองซื้อหุ้นสามัญ หากมีหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบีซีพีจี

เบื้องต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ RO คือวันที่ 15 ตุลาคม 2563 แต่การกำหนดสิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ อาคาร เอ็มทาวเวอร์ และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 กันยายน 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

KANYAPORN PHUAKVISUTHI