ดูหนังออนไลน์
CSR

GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษา ‘โรงเรียนมงคลวิทยา’ ช่วยพัฒนาคน พัฒนาชาติเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปเพียงใด โลกจะเปลี่ยนผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย สิ่งที่สำคัญ และไม่เคยหายไปกับกาลเวลา คือ “การศึกษา”

นักปรัชญาคนสำคัญของโลกหลายคน ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ไม่ต่างกันมากนัก โดยสรุป การศึกษา หมายถึง การอบรมคนให้เป็นพลเมือง ให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดี นับได้ว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการพัฒนาสังคมและคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม ให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต สามารถประกอบอาชีพ และมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนทุกวัย

เช่นเดียวกับ โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) จังหวัดระยอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่เห็นความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นสิ่งจำเป็นของชีวิต จึงได้จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่สามเณร ซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาสมาเป็นเวลา 35 ปีแล้ว

โรงเรียนมงคลวิทยา ถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2514 ตั้งอยู่ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัดเขาสาป เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และให้การอุปถัมภ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ยังปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมนำวิชาการ ส่งเสริม และพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนมงคลวิทยาได้ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ โดยยึดมั่นในเป้าหมายและปณิธานที่ว่า “เราตั้งใจทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเด็กยากจน”

จากความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียนมงคลวิทยา ที่จะพัฒนากำลังของชาตินี้ ทำให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล (จำกัด) มหาชน หรือ GC เข้าไปร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาส ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC  กล่าวว่า  ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี GC ได้ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา แก่สามเณร ซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาสของโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) กว่า 1,600 คน และตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน มีสามเณรที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้รวมจำนวน 373 คน

GC และบริษัทในกลุ่ม ร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสามเณร และจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ รวมทั้งจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรครูต่างชาติ และส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยได้นำสถาบันกวดวิชามาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย นับเป็นเรื่องน่ายินดีมาก ที่ผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังกล่าว สามารถทำให้สามเณรได้รับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น เป็นการเติมเต็มอนาคตของคนและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ดร.คงกระพัน  ยังได้มอบทุนการศึกษา และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ที่โรงเรียนมงคลวิทยา โดยมีพระอาจารย์วิทยา จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) เป็นผู้แทนรับมอบ

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งขององค์กร ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และตอกย้ำให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงมือปฏิบัติ

แต่จะดีแค่ไหน หากเราทุกคนที่มีกำลังพอ ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการส่งเสริมการศึกษาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการดำรงชีวิตของตนไปจนถึงการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศชาติสืบไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team