Business

เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 พร้อมจ่ายแล้ว เช็คที่นี่เลย ได้เงินเมื่อไหร่!!

เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 พร้อมจ่ายแล้ว!! “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” พร้อมจ่ายเงินเยียวยา รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม เป็นต้นไป ตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมาตรการ “เยียวยาเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบโควิด รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีรายชื่อในทะเบียนเกษตรกร และไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐบาล

ล่าสุด นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบโควิด จำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ธ.ก.ส.ได้รายชื่อจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ธ.ก.ส.โอนเงินในเดือนพฤษภาคม จำนวน 7.35 ล้านราย ซึ่ง ธ.ก.ส.โอนเงินให้ครบหมดแล้ว วงเงินรวม 36,763 ล้านบาท

เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3

ส่วนในเดือนที่ 2 คือ เดือนมิถุนายน ธ.ก.ส. โอนเงินให้เกษตรกรแล้ว 7.28 ล้านราย วงเงินรวม 36,416 ล้านบาท รวมทั้งสองเดือนมีการโอนเงินแล้วกว่า 73,179 ล้านบาท ซึ่งในงวดที่สองเหลือโอนเงินเพียง 69,232 รายเท่านั้น ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ ยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีอีก 120,074 ราย และ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินได้ 124,063 ราย เนื่องจากเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิ์ยังไม่แจ้งเลขบัญชี จึงขอให้เกษตรกรเหล่านี้รีบแจ้งเลขบัญชีธนาคารผ่านเว็บ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยด่วน

ทั้งนี้ ถ้าเกษตรกรมาแจ้งบัญชีธนาคารภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จะได้รับการโอนเงินจำนวน 10,000 บาท (เดือน พ.ค.-มิ.ย.) ในคราวเดียว ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ถ้าเกษตรกรมาแจ้งเลขบัญชีหลังจากวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เกษตรกรจะต้องรอรับเงินหลังจากธ.ก.ส.โอนเงินให้รายชื่อเดิมที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว 7.3 ล้านราย ในงวดที่ 3 ก่อน ซึ่งจะดำเนินการโอนเงินหลังจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยเกษตรกรจะได้รับเงินรวดเดียว 15,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายย้อนหลัง 2 เดือนที่ผ่านมาด้วย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2563 มีมติเริ่มทยอยโอน เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผลการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวนผู้อุทธรณ์ 192,512 ราย โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ของผู้อุทธรณ์แล้ว พบว่า คงเหลือจำนวน 189,663 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิ.ย. 63) โดยไม่ซ้ำเลขบัตรประชาชน

เงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3
สำหรับจำนวนผู้อุทธรณ์ทั้ง 189,663 ราย สามารถจำแนกสถานะ ของผลการอุทธรณ์ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่เข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร จำนวน 73,975 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งข้อมูลให้ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาแล้ว บางส่วน และ ในส่วนที่ดำเนินการ ตรวจความซ้ำซ้อน อยู่ระหว่างการแจ้งข้อมูลให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาต่อไป

2. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร รอบ 3 หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเยียวยา ภายใต้โครงการฯ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรยุติการพิจารณา จำนวน 108,391 ราย

ในจำนวนผู้ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างประจำ กลุ่มข้าราชการบำนาญ กลุ่มมีสิทธิ์ซ้ำซ้อน กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน กลุ่มได้รับสิทธิ์จากประกันสังคม และ กลุ่มผู้มีสถานะ เป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร ของกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น โดยไม่ได้เป็นเกษตรกร

3. กลุ่มผู้อุทธรณ์ ที่ต้องรอผลการพิจารณา จำนวน 7,297 ราย โดยในจำนวนนี้ มีผู้อุทธรณ์ จำนวน 2,814 ราย รอผลการดำเนินการ ลงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หากผู้อุทธรณ์รายใด มีข้อมูลปรากฏในกลุ่มดังกล่าว ให้ดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อน และเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาต่อไป

สำหรับในกลุ่มที่ขออุทธรณ์ การมีสถานะเป็น ผู้ประกันตน (จากการตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2563) จำนวน 1,537 ราย ได้ขอให้สำนักงานประกันสังคม พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม ว่าจะสามารถรับดำเนินการต่อไปอย่างไร เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

“อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการ พิจารณาการอุทธรณ์ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะทยอยโอนเงิน รอบที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป” นายอนันต์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team