Business

สมุทรปราการ ‘เคอร์ฟิวสะดวกซื้อ’ ทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากาก!

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยสืบเนื่องจากการระบาดของ โรคโควิด-19 ระบุว่า คำสั่ง คือ

1. ปิดร้านสะดวกซื้อ ช่วงเวลา 23.00-05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และให้เพิ่มมาตรการ ช่วงเวลาเปิดโดยจัดให้มีระะห่างลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น บริเวณเคาน์เตอร์คิดเงิน เป็นต้น และจัดให้มีเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณประตูทางเข้า พร้อมทั้งผู้ให้บริการ และลูกค้าต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ

2. ตลาดนัด ให้เจ้าของตลาดจัดให้มีบริการเจลล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขายและ
ผู้ซื้อต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่ให้บริการ

3. ให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

4. ให้วัดทุกวัด ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight