Politics

เปิดโพลจับขั้วรัฐบาล ‘เพื่อไทย-อนาคตใหม่’ อันดับหนึ่ง!!

“นิด้าโพล” เผยผลสำรวจ “จับขั้วรัฐบาลหลังเลือกตั้ง” ชี้ “เพื่อไทย – อนาคตใหม่” มาแรงอันดับหนึ่ง

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,253 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการจับขั้วรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95.0%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนอยากให้ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ (รวม 15 อันดับแรก)

อันดับ 1 พรรคเพื่อไทย & พรรคอนาคตใหม่ 25.78%
อันดับ 2 พรรคประชาธิปัตย์ & พรรคพลังประชารัฐ 15.40%
อันดับ 3 พรรคเพื่อไทย & พรรคประชาธิปัตย์ 7.26%
อันดับ 4 พรรคเพื่อไทย 5.11%
อันดับ 5 พรรคเพื่อไทย & พรรคพลังประชารัฐ 5.03%

ส่วนกรณีที่ตอบว่าอยากให้พรรคการเมืองพรรคเดียวจัดตั้งรัฐบาล พบว่า ในจำนวนของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย ส่วนใหญ่ 3.11% ระบุว่า อยากให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ขณะที่ 2.00% ระบุว่า ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร ขณะที่ 1.75% อยากให้พรรคพลังประชารัฐเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วน 1.60% ไม่อยากให้จับขั้วกับใคร

ด้านความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชน 74.30% ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น 20.27% ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม 4.63% ระบุว่า เศรษฐกิจไทยจะแย่ลง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหลังการเลือกตั้ง 2562 และได้รัฐบาลใหม่ พบว่า ประชาชน 42.38% ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะลดลง 43.10% ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเท่าเดิม 13.65% ระบุว่า ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองจะเพิ่มขึ้น

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team