PR News

เอสแอนด์พีช่วยเด็ก ‘ขนพันธุ์ปลา – ทำโรงครัว’ พัฒนาคุณภาพชีวิต

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย “ประเวศวุฒิ ไรวา” รองประธานกรรมการ และ “เกษสุดา ไรวา” ประธานกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีส่งมอบโรงครัว แก่โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม จังหวัดขอนแก่น ในโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส 2561 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี

ในปีนี้เอส แอนด์ พี ดำเนินการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร และมอบอุปกรณ์เครื่องครัว รวมถึงนำผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและสุขอนามัยไปอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัวและบุคลากรในโรงเรียน ทั้งยังให้การสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืน มอบพันธุ์ปลา จำนวน 5,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน

พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัว และทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอด 45 ปีของบริษัทฯ

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นได้ และเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team