Properties

‘ลิปตพัลลภ’ เทค ‘Focus’ ถือหุ้นใหญ่กุมบริหาร

พราวพุธ-พสุ ลิปตพัลลภ เทคโอเวอร์ FOCUS บริษัทพัฒนาอสังหาฯในตลาดหลักทรัพย์ฯ ใช้เงินกว่า 550 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วน 70.36% พร้อมทำรายการขายที่ดินในพราวรีสอร์ท หัวหินให้ FOCUS มูลค่า 1,325 ล้านบาท เทคแอคชั่นเป็นบริษัทอสังหาฯในตลาดฯทันที

สวนน้ำวานานาวาหัวหิน โครงการเด่นของ พราวพุธ ลิปตพัลลภ

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FOCUS ได้ทำหนังสือชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันนี้ (22 ก.พ.) เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล, รับความช่วยเหลือทางการเงิน (รายการเกี่ยวโยง), ซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์, จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), ขายหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แก้ไข) ซึ่งเป็นการสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สาระสำคัญของหนังสือดังกล่าว ได้ระบุการเข้าซื้อที่ดิน โดยการให้บริษัทหรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จำนวน 2 บริษัท ซื้อที่ดินเปล่ารวม 2 แปลง จากบริษัท พราว รีสอร์ท หัวหิน จำกัด เนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 48.8 ตารางวา และบริษัท วานา นาวา จำกัด เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 9.5 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 3 งาน 58.3 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มูลค่าซื้อขายรวม 1,325 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสดจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,325 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินสดที่บริษัทได้รับชำระจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650 ล้านบาท, เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 650 ล้านบาท, และเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท และ/หรือ ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 25 ล้านบาท (ธุรกรรมการเข้าซื้อที่ดิน)

นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ

นอกจากการซื้อที่ดินในบริษัท พราว รีสอร์ท ที่หัวหินแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี (AGM 2019) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 451 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับ “นายพสุ ลิปตพัลลภ” โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนกว่า 225 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 325 ล้านบาท และพร้อมกันนี้ ก็ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนกว่า 225 ล้านหุ้น ให้แก่ “นางสาวพราวพุธ ลิปตพัลลภ” ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.44 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 324 ล้านบาทบาท

นายพสุ ลิปตพัลลภ

ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน FOCUS มีโครงสร้างเปลี่ยนไป โดยตะกลูล “ลิปตพัลลภ” โดยนายพสุ และนางสาวพราวพุธ มีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด คนละกว่า 225 ล้านหุ้น เป็นสัดส่วน 35.18% รวมแล้วตระกูลลิปตพัลลภ ถือหุ้นใน FOCUS สัดส่วน 70.36% การซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ส่งผลให้สองพี่น้องในตระกูลลิปตพัลลภ เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ FOCUS และมีอำนาจบริหารเบ็ดเสร็จ ซึ่งการที่ FOCUS เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้ พราว รีสอร์ท และธุรกิจอสังหาฯของพราวพุธ ที่ FOCUS เข้าซื้อที่ดินมากลาเป็นกิจการในตลาดหลักทรัพย์ฯในปัจจุบัน

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์