The Bangkok Insight

เช็คก่อนเดินทาง!! คมนาคม สรุปเส้นทางน้ำท่วม ทั้งทางถนน รถไฟ ปรับเส้นทางเดินรถ


กระทรวงคมนาคม สรุปโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบเส้นทางน้ำท่วม ทั้งทางถนน เส้นทางรถไฟ บขส. พร้อมตารางปรับเส้นทางเดินรถขนส่งสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม โพสต์เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงคมนาคม สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 โดยศูนย์ Command Center ภัยพิบัติกระทรวงคมนาคม  รายละเอียดดังนี้

เส้นทางน้ำท่วม

รายละเอียด จังหวัด เส้นทางน้ำท่วม 75 เส้นทาง

1. มีโครงข่ายคมนาคมได้รับผลกระทบ รวม 75 เส้นทาง จำนวน 97 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 52 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 45 แห่ง แบ่งเป็นทางถนน 43 แห่ง และทางราง 2 แห่ง

2. ถนนทางหลวงและทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ รวม 73 เส้นทาง จำนวน 94 แห่ง สามารถสัญจรผ่านได้ 52 แห่ง สัญจรผ่านไม่ได้ 42 แห่ง

3. มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ทั้งหมด 17 จังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) จังหวัดอ่างทอง 2) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) จังหวัดขอนแก่น 4) จังหวัดชัยภูมิ และ 5) จังหวัดกาญจนบุรี

4. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีเส้นทางเดินรถที่ได้รับผลกระทบผ่านไม่ได้ 2 แห่ง ได้แก่
– ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์ – สถานีจัตุรัส กม.ที่ 296/5 – 297/7 จังหวัดชัยภูมิ
– ระหว่าง สถานีบำเหน็จณรงค์ – สถานีจัตุรัส กม.ที่ 308/5 – 310/2 จังหวัดชัยภูมิ
ทั้งนี้ รฟท. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถ ดังนี้
1) หยุดเดินรถเส้นทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ จำนวน 2 ขบวน, กรุงเทพ – พิษณุโลก จำนวน 2 ขบวน และกรุงเทพ – เชียงใหม่ จำนวน 1 ขบวน
2) เปลี่ยนเส้นทางการเดินรถกรุงเทพ – หนองคาย จำนวน 2 ขบวน มาใช้เส้นทางแก่งคอย – ปากช่อง – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – หนองคาย

คมนาคม

5. บริษัท ขนส่ง จำกัด ปรับเส้นทางเดินรถที่มีเส้นทางผ่านจังหวัดพิจิตร ได้แก่ สาย 47 กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง สาย 957 กรุงเทพฯ – แม่สาย และ สาย 962 กรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง ทล.117 นครสวรรค์ – พิษณุโลก แทน

6. กรมเจ้าท่า ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดชุดถุงยังชีพ อาหาร และน้ำดื่มแจกจ่ายให้กับประชาชนพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

7. กรมทางหลวงชนบทนำเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งจัดรถรับ – ส่ง และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

นอกจากนี้ กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้าย อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการสัญจรในพื้นที่เกิดประสบเหตุอุทกภัย ในส่วนของท่าเรือและท่าอากาศยาน ยังไม่มีรายงานการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

คมนาคม1

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเพิ่มการเฝ้าระวังน้ำหลากและดินถล่ม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

พร้อมกันนี้ ได้เร่งติดตามสถานการณ์อุทกภัยทุกพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สามารถสอบถามเส้นทาง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่

  • ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
  • สายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
  • สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
  • สายด่วนบริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 1490 เรียก บขส.
  • สายด่วนการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
  • สายด่วนกรมเจ้าท่า โทร. 1199

อ่านข่าวเพิ่มเติม