Stock

‘GULF’ ประกาศได้รับคัดเลือกในฐานะ ‘หุ้นยั่งยืน’ ประจำปี 2565 ต่อเนื่องปีที่ 4

GULF ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

​บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ใน หุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มทรัพยากร (Resources) ประจำปี 2565 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

GULF

การได้รับการคัดเลือกดังกล่าว สะท้อนถึงการที่ กัลฟ์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงการบริหารความเสี่ยง พร้อมนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) มาดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

​ในฐานะบริษัทมหาชน กัลฟ์ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ พร้อมปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้มของโลกและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อที่จะคงความสามารถในการแข่งขัน

กัลฟ์ มีกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว ที่จะเน้นการลงทุนให้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน มีกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของ GULF ภายในปี 2573

นอกจากนั้น ยังตั้งเป้าที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหนึ่งหน่วยผลิต (carbon intensity) ให้ได้ 25% ภายในปีเดียวกัน โดย กัลฟ์ จะยังคงมุ่งบริหารงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก ขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กันไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

กัลฟ์

​ด้านเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) นั้น บริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ต้องเข้าร่วมการตอบแบบประเมินความยั่งยืนรวม 20 หมวด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดทั่วไป และตัวชี้วัดตามลักษณะการประกอบธุรกิจตาม 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจและส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทที่มีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนผ่าน 50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม) และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น เป็นบริษัทที่มีผลการประเมิน CGR 3 ดาวขึ้นไป เป็นต้น จะได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตลาดทุน เป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกในดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทบทวนสมาชิกในดัชนี SETTHSI เป็นประจำทุกครึ่งปี

สำหรับ 170 บริษัทในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่สำคัญในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น นโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรไฟฟ้า การใช้น้ำ ของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิต และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ชุมชนและสังคมผ่านกระบวนการทางธุรกิจ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยกำหนดนโยบายและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

​สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นยั่งยืน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setsustainability.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo