Personal Finance

ปฏิทิน ‘เงินบำนาญ-เงินเดือนข้าราชการ’ ปี 2564 เช็คได้ทันที เงินเข้าวันไหน


เงินเดือนข้าราชการ 2564 กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ” ประจำปี 2564 เช็คเลยในรอบ 12 เดือนของปี 2564 เงินจะโอนเข้าบัญชีวันไหนบ้าง?

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ประกาศปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินบำนาญ” ประจำปี 2564 ออกมาแล้ว

เงินเดือนข้าราชการ 2564

เงินเดือนข้าราชการ 2564 กรมบัญชีกลาง ประกาศปฏิทิน 12 เดือน เงินโอนเข้าบัญชีวันไหน

โดยกลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณอายุ สามารถเชฟเก็บข้อมูลไว้ได้เลย เพื่อเช็คว่าในรอบ 12 เดือนของปี 2564 เงินจะโอนเข้าบัญชีวันไหนบ้าง?

ทั้งนี้ The Bangkok Insight ได้รวบรวม ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบำนาญ ประจำปี 2564 ไว้ให้ที่นี่แล้ว ตรวจสอบได้เลย!

ปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2564

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 26 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม วันที่ 26 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน วันที่ 27 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 25 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 26 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน วันที่ 27 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม วันที่ 26 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เงินเดือนข้าราชการ 2564
ปฏิทิน “เงินเดือนข้าราชการ – ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2564

ปฏิทิน “เงินบำนาญ” ปี2564

ปฏิทินการจ่ายบำนาญรายเดือนของข้าราชการเกษียณอายุ ผู้รับบำนาญ ปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • เดือนมกราคม วันที่ 22 มกราคม 2564
 • เดือนกุมภาพันธ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
 • เดือนมีนาคม วันที่ 24 มีนาคม 2564
 • เดือนเมษายน วันที่ 23 เมษายน 2564
 • เดือนพฤษภาคม วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • เดือนมิถุนายน วันที่ 23 มิถุนายน 2564
 • เดือนกรกฎาคม วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
 • เดือนสิงหาคม วันที่ 24 สิงหาคม 2564
 • เดือนกันยายน วันที่ 22 กันยายน 2564
 • เดือนตุลาคม วันที่ 21 ตุลาคม 2564
 • เดือนพฤศจิกายน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
 • เดือนธันวาคม วันที่ 23 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการเกษียณอายุที่มีสิทธิรับเงินบำนาญ ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง คลิกที่นี่ ด้วยเช่นกัน

ด้านข้าราชการปัจจุบันที่รอมาตรการเยียวยาโควิด-19 ในชื่อ เราผูกกัน จากรัฐบาลนั้น ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังไม่ได้อนุมัติโครงการดังกล่าว เนื่องจากข้าราชการมีเงินเดือนประจำ จึงค่อนข้างยากที่จะให้เงินเยียวยา อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรได้

เงินเดือนข้าราชการ 2564
ปฏิทินบำนาญของผู้รับบำนาญ ปี 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม