Stock - Finance

‘GC’ รับรางวัล ‘SET Sustainability Awards of Honor’ จากตลาดหลักทรัพย์ 4 ปีซ้อน

“GC” รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน “SET Sustainability Awards of Honor” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน ตามกรอบ ESG

​ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืน ปี 2564 (SET Sustainability Award of Honor) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่บูรณาการความยั่งยืน ตามกรอบ ESG ที่ประกอบด้วย ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

  • สิ่งแวดล้อม

GC เล็งเห็นปัญหาจากภาวะโลกร้อน ที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของโลกเป็นสำคัญ ได้ตั้งเป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 20% ภายในปี 2573 เพื่อเดินหน้าสู่เส้นทางที่จะไปถึง Net Zero ในปี 2593 ตามข้อตกลงสนธิสัญญาปารีส

SET Awards 2021 8 CEO

  • สังคม

ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ของประเทศ GC ให้ความสำคัญกับ 4 มาตรการหลัก โดยความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก เพื่อคงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ คู่ขนานกับการเร่งช่วยเหลือภาคสังคม ทั้งในระดับ ชุมชน จังหวัด และประเทศ ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเร่งด่วน ภายใต้โครงการล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน และโครงการ Greater Care by GC

นอกจากนี้ ยังดำเนินภารกิจต่อเนื่อง ด้านการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน ผ่านโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม

  • บรรษัทภิบาล

เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ GC มาโดยตลอด การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารด้วยความโปร่งใส เป็นพื้นฐานจำเป็นยิ่ง

บริษัทมีผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน และต่อต้านทุจริตอย่างดีเยี่ยม รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติที่โปร่งใส ส่งผลให้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ GC จะไม่สามารถเป็นองค์กรยั่งยืนได้เลย หากการปฏิบัติงานด้านบรรษัทภิบาลไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ซึ่ง GC เป็นองค์กรแรก ๆ ที่ขานรับการทำรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้ Integrate รายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ให้สาธารณชนได้รับรู้ และได้รับเกียรติให้เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์แก่บริษัทจดทะเบียนไทยรายอื่น ๆ เพื่อร่วมพัฒนาการจัดทำรายงานประจำปีไปในรูปแบบเดียวกัน

รางวัลดังกล่าวจะมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น และส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนอย่างแพร่หลายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม