ดูหนังออนไลน์
Stock - Finance

ด่วน! ‘การบินไทย’ จำนนพ้นตลาดหุ้น เหตุแก้ ‘ทุนติดลบ’ ไม่ทันตามกำหนด 3 ปี

การบินไทย เพิกถอนหุ้น ด่วน! “การบินไทย” ยอมรับสภาพ อาจถูกเพิกถอนหุ้น เหตุต้องรอถึงปี 73 ส่วนผู้ถือหุ้นถึงมีค่ามากกว่าศูนย์ ผิดข้อกำหนด “ตลาดหลักทรัพย์ฯ”

วันนี้ (26 มี.ค.) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ THAI  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึง “แนวทางการดำเนินการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรณีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์”  มีใจความว่า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งดำเนินการกับการบินไทย เร่งดำเนินการแก้ไขกรณีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเพิกถอนบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น

การบินไทย เพิกถอนหุ้น พ้นตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า นอกเหนือจากการยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูกิจการตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทเชื่อว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทแล้ว บริษัทมีแนวทางในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยสรุปดังนี้

การบินไทย11

1.การดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีค่ามากกว่าศูนย์

การบินไทย มีแผนที่จะปรับโครงสร้างทุนและโครงสร้างหนี้ เพื่อทำให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในเบื้องต้นบริษัทคาดว่าจะมีการเพิ่มทุน รวมถึงมีการให้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนแก่เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและลดภาระหนี้สิน อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงิน และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มทั้งรายได้และลดค่าใช้จ่ายอย่างมีนัยสำคัญให้กับบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดจัดทำแผนการปฏิรูปธุรกิจ โดยมีผู้นำบริหารการขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ (Chief Transformation Officer- – CTO) เป็นผู้ผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรทำงานอย่างเป็นระบบ

2.การดำเนินการให้บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติ

จากที่กล่าวไปข้างต้น แผนการปฏิรูปธุรกิจนั้นเกิดจากการวิเคราะห์ธุรกิจ และการแสวงโอกาสพัฒนาธุรกิจโดยละเอียด โดย การบินไทย ได้เริ่มโครงการมากกว่า 600 โครงการ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วและมีความคืบหน้าอย่างชัดเจน แผนปฏิรูปธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่

  • การปรับลดขนาดฝูงบิน และปรับลดแบบเครื่องบิน และแบบเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกำลังลูกเรือ และลดต้นทุนด้านการซ่อมบำรุง
  • การปรับปรุงสัญญาเช่าเครื่องบินและการเจรจาต่อรองปรับลดค่าเช่าเครื่องบินอย่างมีนัยสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
  • การปรับเปลี่ยนเส้นทางการบิน และยกเลินเส้นทางที่ทับซ้อนและให้ผลตอบแทนต่ำ
  • การปรับลดขนาดองค์กรและขั้นตอนการบังคับบัญชา รวมถึงปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีความเหมาะสม เป็นต้น

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น อาจทำให้มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกแก่ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการบินอย่างมีนัยสำคัญ

โดยบริษัทเชื่อว่าการเปิดรับนักท่องเที่ยว และแผนการปฏิรูปของ การบินไทย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้กำไรสุทธิของบริษัทกลับมาเป็นบวกอีกครั้ง

shutterstock 1691334538

3.กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการกิจการของ การบินไทย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดการประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564

โดยหากแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทได้รับมติเห็นชอบจากเจ้าหนี้แล้ว ศาลจะจัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หลังจากการประชุมเจ้าหนี้ หรือในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2564 โดยหากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้บริหารแผน บริษัทจะเร่งดำเนินการตามแผนที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการอย่างเคร่งครัด

ตามประมาณการของบริษัทภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการในเบื้องต้น การบินไทย จะกลับมามีกำไรจากการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจหลักได้ในปี 2566 และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ได้ในปี 2573 

หากพิจารณาประกอบกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และแนวทางการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ให้ระยะเวลาบริษัทในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 จะพบว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทยังอาจะไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ เนื่องจากส่าวนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยังคงมีค่าน้อยกว่าศูนย์ กรณีนี้จึงอาจะเข้าข่ายที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป

ผลประกอบการ การบินไทย ย้อนหลัง 2563 (อัพเดท)
ผลประกอบการย้อนหลัง “การบินไทย” (อัพเดท)

ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลัทรัพย์จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้ระยะเวลา THAI ในการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2564 ซึ่งกำหนดเป็น 3 ระยะ โดยแต่ละระยะมีเวลา 1 ปี (NC ระยะที่ 1, NC ระยะที่ 2 และ NC ระยะที่ 3) เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม