ดูหนังออนไลน์
PR News

‘พีทีที ฟีนอล’ รับรางวัล ‘การบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ’ ปี 62


นายไพศาล สารภี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รับมอบ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562” (Thailand Quality Class Plus : Operation) ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ  และได้ยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน และผลประกอบการที่ดีขององค์กร ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

KORN1839

นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

IMGL4774
นายไพศาล กล่าวด้วยว่า การดำเนินธุรกิจต้องอาศัยการขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว มีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างทันท่วงทีตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญระดับผู้นำต้องเป็น Role Model สร้างวัฒนธรรมในการทำงานร่วมกันเพื่อให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจตามที่กำหนดไว้”