PR News

‘เชฟรอน’ มอบ 245,000 บาทมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด


นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เชฟรอนประเทศไทย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค 245,000บาท แก่นางทัศนีย์ รัตนะ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขากรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถนะคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุขตามศักยภาพ

เชฟรอน

โดยงบประมาณที่บริษัทมอบให้จะถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของ 10 สาขาภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ อาทิ การฝึกอาชีพ งานวิจัย การดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อคนตาบอดทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึงการผลิต จัดหาและให้บริการสื่อ และอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและการดำรงชีวิต

การมอบเงินบริจาคดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chevron Humankind: เชฟรอนรวมพลัง ทำดีคูณสอง” ที่ได้ดำเนินมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2558 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลต่าง ๆ รวม 10 องค์กร โดยบริษัทจะบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนเท่าตัวของเงินบริจาคพนักงานให้แก่องค์กรนั้นๆ ที่ผ่านมาโครงการฯได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ รวมแล้วกว่า 8,973,920 บาท

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight