Politics

โหวตคว่ำ!! สภาไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 473 ต่อ 206 เสียง

โหวตคว่ำ!! สภาไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ด้วยมติ 473 เสียง ต่อ 206 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันนี้ (17 พ.ย.) ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้มีการลงมติรับหรือไม่รับหลักการในวาระที่ 1 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 135,257 คน เป็นผู้เสนอ โดยการลงมติจะใช้วิธีขานชื่อเป็นรายบุคคล

สภาโหวตคว่ำ171164

โดยวันนี้มีผู้เข้าประชุม จำนวน 685 คน ถือว่าครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ผลการลงมติ ปรากฏว่า รับหลักการ 206 เสียง ไม่รับหลักการ 473 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง

S 32833999

อ่านข่าวเพิ่มเติม