ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สายเมาเฮลั่น! โคราชคลายล็อกคุม ‘โควิด-19’ ไฟเขียว ‘นั่งดื่มในร้านอาหาร’ เปิด ‘โรงหนัง-ฟิตเนส’

โคราชคลายล็อกคุม “โควิด-19” แล้ว อนุญาตให้นั่งดื่มเหล้าในร้านอาหารได้ แบบมีเงื่อนไข โรงหนัง สนามกีฬายิม ฟิตเนส เปิดเล่น แต่สถานบันเทิง ร้านเกมส์ต้องปิดต่อ

วันนี้ (22 มิ.ย.) นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงนามประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีเนื้อหาถึงการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  จำนวนหนึ่ง โดยระบุว่า

สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จึงสมควรปรับปรุงมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรม อันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพได้มากขึ้น

โคราชคลายล็อก

เปิด 8 มาตรการ โคราชคลายล็อก

ความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมได้ออกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ข้อ 1 มาตรการปิดสถานบริการหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

  • สถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
  • สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
  • สถานประกอบกิจการอาบอบนวด
  • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอบไอน้ำ อบสมุนไพร
  • สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามกัดปลา หรือ สถานที่แข่งสัตว์อื่น ๆ
  • โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
  • สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม เครื่องเล่นเกม
  • ร้านเกม และ ร้านอินเทอร์เน็ต
  • สนามม้า

ข้อ 2 การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

การสวมหน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เมื่ออยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

เว้นแต่เป็นผู้ขับรถยนต์และไม่มีผู้โดยสาร ยังคงเป็นข้อปฏิบัติ และมาตรการป้องกันโรคที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ หรือรับเชื้อ

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

ข้อ 3 โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้สามารถใช้อาคาร หรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม และความพร้อม

รูปแบบของการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ และมาตรการป้องกันโรคที่ ทางราชการกำหนด ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ 4 สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้

ต้องคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้เล่น ผู้ชม กรณียิม ฟิตเนส ให้จำกัดผู้ใช้บริการไม่เกินครึ่งหนึ่ง และเว้นระยะห่าง ของอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างน้อย 2 เมตร

กรณีสนามกีฬา หรือสถานที่ออกกำลังกาย ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินครึ่งหนึ่ง เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1 เมตร รวมทั้ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด และบันทึกข้อมูลคัดกรองบุคคลที่เข้าใช้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจะทำบัญชีผู้ใช้บริการ

ข้อ 5 ร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้

ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรการคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ โดยลดจำนวนที่นั่งภายในร้านลงครึ่งหนึ่ง จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ ไม่ให้แออัด ห้ามใช้ภาชนะร่วมกัน เว้นระยะห่างตามคำแนะนำ และมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้งต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด

ข้อ 6 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ โรงภาพยนตร์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจัดระเบียบ และระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อมูล และคัดกรองบุคคลที่เข้าใช้บริการผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” หรือจะทำบัญชีผู้ใช้บริการไว้ด้วย

กรณีโรงภาพยนตร์ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าชมในแต่ละรอบ ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่ง การนั่งชมภาพยนตร์ให้นั่งติดกันได้ไม่เกินสองที่นั่ง แล้วให้เว้นระยะห่างสองที่ นั่ง มีการคัดกรองผู้เข้าชมผ่านระบบแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่บริเวณทางเข้าโรงภาพยนตร์ของแต่ละแห่ง

ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเข้าตรวจสอบ สังเกตการณ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด

โคราชคลายล็อก

ข้อ 7 การจัดกิจกรรม ซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน 200 คน

สามารถกระทำได้ โดยต้องขออนุญาตต่อ ศปก.ในพื้นที่รับผิดชอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด ให้เป็นสถานที่กักกันโรค

การจัดกิจกรรมตามวรรคหนึ่งให้ดำเนินการตามวิธีการ และมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

ข้อ 8 มาตรการเกี่ยวกับการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

กรณีผู้ประกอบการ หรือนายจ้างของแรงงานต่างด้าว มีความประสงค์เดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้าหรือออกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำงาน ให้แจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาทราบ ก่อนวันเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า 7 วัน

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พิจารณาอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเดินทางเพื่อทำงานข้ามจังหวัดได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

กรณีการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อการทำงานในเขตจังหวัดนครราชสีมาให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

รวมทั้งเป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ล่าสุดของจังหวัดนครราชสีมา ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 7 ราย อยู่ในพื้นที่ อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอโนนสูง 2 ราย และ อำเภอวังน้ำเขียว 1 ราย รวมยอดสะสม 1,052 ราย เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 929 ราย

โคราชคลายล็อก

อ่านข่าวเพิ่มเติม