Politics

‘เลขาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ แจง 5 ข้อปมจัดหาวัคซีนตัวเลือก

“เลขาฯ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” แจง 5 ข้อปมจัดหาวัคซีนตัวเลือกในภาวะฉุกเฉิน ยันประสาน “กระทรวงสาธารณสุข” ทุกเรื่อง

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขียนข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda๐ ชี้แจง กรณี ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่า

ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อย ๆ อธิบายทุก ๆ ท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ

๑. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน “ตัวเลือก” มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อย ๆ ลดปริมาณวัคซีน “ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่น ๆ ที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. สำนักงานราชวิทยาลัย ที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการผลิต นำเข้า รวมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

๓. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตาม พรบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ

๔. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ

๕. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่าง ๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย

นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

หมอนิธิ27564

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK