Politics

ศบค.มท.สั่งทุกจังหวัด ปิดสถานบันเทิงทันที หากพบมีผู้ติดโควิด

ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดตรวจเข้ม หากพบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการในพื้นที่ ให้ปิดสถานประกอบการทันที อย่างน้อย 2 สัปดาห์ ควบคุมการแพร่ระบาด

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค. ซึ่งมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน ได้มีประเด็นข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เม.ย.64 ในการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ คาราโอเกะ รวมทั้งกำกับและติดตามร้านอาหารในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาคร) ดำเนินการ

ปลัดมหาดไทย

1. หากพบผู้ติดเชื้อในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ แห่งใดแห่งหนึ่ง ให้ปิดสถานประกอบการนั้นอย่างน้อย 2 สัปดาห์ กรณีพบในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ปิดสถานประกอบการในพื้นที่นั้น ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และกรณีมีการแพร่ระบาดในสถานประกอบการหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาปิดสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

2. ในการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางราชการกำหนดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด ในกรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ ให้ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมีคำสั่งปิดสถานที่นั้น ๆ เพื่อจัดระเบียบและระบบป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์

หากตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในร้านอาหาร หรือเครื่องดื่มหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดใด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณาเพิ่มการปิดร้านอาหารที่มีความเสี่ยง ได้แก่ สถานประกอบการที่เป็นห้องแอร์ และสถานประกอบการที่ไม่ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  อย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจกำกับการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight