ดูหนังออนไลน์
Politics

‘ธรรมศาสตร์’ จี้ ปล่อยตัวชั่วคราว ‘ผู้ชุมนุม’ ชี้ต้องคำนึงเรื่องสิทธิ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผู้ถูกจับกุม ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

วันนี้ (8 มี.ค.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ ขอให้ หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง คำนึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ของผู้ถูกจับกุม ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชน โดยระบุว่า

thamm

ด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันอันนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม และแสดงความคิดเห็นทางการเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีพันธกิจ ในการสร้างองค์ความรู้ การจัดการเรียนการสอน และการดูแลกิจการนักศึกษา จึงมีความกังวลและ ความห่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ถูกจับกุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งควรมีโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อแสดงข้อความห่วงกังวลดังกล่าวข้างต้นไปยัง หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม สิทธิและเสรีภาพ สวัสดิภาพของผู้ถูกจับกุม และพิจารณาให้ผู้ถูกจับกุมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างการพิจารณาคดีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีสิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ อันเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่เป็นหนึ่ง ในหลักสิทธิมนุษยชนสากลและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยให้การคุ้มครองและรับรองไว้ เพื่อให้ผู้ถูกจับกุมซึ่งเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษาสามารถกลับมาศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตทางการศึกษา ของเยาวชนเหล่านี้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิด และความขัดแย้งทางการเมืองด้วยสันติวิธีและความอดทนอดกลั้น ตลอดจนร่วมมือกันแก้ปัญหาขัดแย้ง อย่างจริงใจและจริงจังเพื่อหาทางออกร่วมกันตามวีถีทางของระบอบประชาธิปไตยต่อไป

157307341 3757337320982437 8406953368923927389 o

อ่านข่าวเพิ่มเติม