Politics

กทม.ออกประกาศคุมเข้มสถานที่ 4 ประเภท ฝ่าฝืนถูกสั่งปิด!

กทม.ออกประกาศคุมเข้มสถานที่ 4 ประเภท ได้แก่ ตลาด, สวนสาธารณะ, วัด, สถานบันเทิง เฝ้าระวังโควิด เตือนจะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 ระบุว่า ตามที่ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COND-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมควรกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังต่อไปนี้

1. ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคแนบท้ายประกาศนี้

  • ตลาด ตลาดน้ำ และตลาตนัด
  • สวนสาธารณะ
  • วัด มัสยิด หรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา
  • สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ

131642170 973648593043297 8793641878223682242 o

2. ให้เจ้าของ ผู้จัดการสถานที่ หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจการคมนาคม มหรสพ สนามกีฬา ที่สาธารณะ หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ดังต่อไปนี้

  • บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการปวยในระบบทางเดินหายใจ
  • ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
  • อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด
  • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
  • จัดให้มีการเช็ดทำควมสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย
  • ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด

131907505 973620789712744 3954915610681844482 n

3.การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ต้องยื่นแผนการจัดงาน และมาตรการดวนคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทหมหานคร ก่อนจัดงาน

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกเกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 และข้อ 2 จะถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากที่พักอาศัย เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นซ้ำไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2538

131988595 973620816379408 8899216353180652844 n 131684232 973620839712739 6508211541956403129 n 131977118 973620866379403 2931249208496166255 n 131291462 973620889712734 868169548791375803 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม