Politics

‘จุฬาฯ’ ออกประกาศเตือน ‘นิสิต-บุคลากร’ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปไม่ปลอดภัย


“จุฬาฯ” ออกประกาศเตือน “นิสิต-บุคลากร” หลีกเลี่ยงการเดินทางไปไม่ปลอดภัย ปรับการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

จุฬาฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีเหตุการณ์สืบเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยของนิสิตและบุคลากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ขอให้นิสิตและบุคลากรใช้ความระมัดระวังและพึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ โดยขอให้ศึกษาเส้นทางการเดินทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

ข้อ 3 ขอให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในเวลาทำการปกติหรือเวลาอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หากหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เห็นว่ามีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง จะอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเดินทางกลับที่พักอาศัยเร็วกว่าเวลาปฏิบัติงานปกติก็ได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารให้บุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านสื่ออย่างเป็นทางการ

ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลจะสั่งและมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติ ณ ที่พักอาศัยของตนก็ได้ และถ้าหากมีคำสั่งเช่นว่านั้น บุคลากรนั้นจะต้อปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

จุฬาฯ นักเรียน นิสิต

ข้อ 4 ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ สำหรับนิสิต ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานว่า จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขอให้เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์

ข้อ 5 ในการจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการอื่นนอกจากการเรียนการสอน ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 6 ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม หรือการดำเนินการอื่นใดสำหรับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย (ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม) ให้คณบดีคณะครุศาสตร์ วินิจฉัยสั่งการหรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควร

ข้อ 7 ในการวินิฉัยสั่งการหรือการดำเนินการใด ๆ ตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 หรือข้อ 6 ขอให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล คำนึงถึงความปลอดภัยตลอดจนความสะดวกในการเดินทางมาหรือเดินทางกลับของนิสิต นักเรียน และบุคลากรเป็นสำคัญ

ข้อ 8 กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีความเปลี่นแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม