Politics

ม.หอการค้าไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 2 ราย สั่งกักตัวผู้ใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประกาศเรื่อง พบบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 )  รายที่ 2 และ 3 โดยมีเนื้อหาดังนี้ เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  ได้รับรายงานว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจำนวน 2 ราย ได้รับการยืนยันผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ขณะนี้บุคลากรดังกล่าวได้อยู่ในการดูแลของกรมควบคุมโรค เพื่อยืนยันผลการตรวจและทำการรักษาตามขั้นตอนทางการแพทย์ต่อไป

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า บุคลากรรายที่ 2 มาปฏิติงาน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครั้งล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ส่วนบุคลากรรายที่ 3 มายังมหาวิทยาลัยหอการไทยครั้งล่าสุดเมื่อวันนที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อนำเอกสารที่จำเป็นกลับไปทำงาน ณ สถานที่พำนัก ตามประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ 64/2563 ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปิดที่ทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563 จนถึงวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน2563

ดังนั้นมหาวิทยาลัยหอกาค้าไทย ได้มีการดำเนินการตามที่ทางราชการกำหนดและตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในกรณีพบผู้ติดเชื้อโดย ได้มีการเก็บข้อมูลสถานที่ที่ไปทำกิจกรรมที่ทำ รวมถึงผู้สัมผัสใกล้ชิดในช่วง 14 วันก่อนแสดงอาการ อีกทั้ง ได้แจังบุคลากรและนักศึกษที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวสังเกตอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์แล้ว

หอการค้าไทย4

หอการค้าไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight