Politics

พปชร.ขายนโยบายใหม่ มุ่งพัฒนาคน ดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย


“พปชร.” เปิดโครงการ”ประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ” นำเสนอนโยบายดูแลประชาชนตั้งแต่เกิด จนแก่ พร้อมระดมนักวิชาการให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็มนโยบาย พัฒนาคนพันธ์ุอาสา วางรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานความสุข ย้ำไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ จะสานการพัฒนา “คน” ต่อเนื่อง 

วันนี้ (11 มี.ค.) พรรคพลังประชารัฐได้จัดเสวนาเรื่อง “ประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมีผู้ร่วมเสวนาเป็นนักวิชาการสาขาต่างๆ มาให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ และศ.ดร.มงคล เตชะกำพุ อดีตคณบดีคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ และรองอธิการบดีกำกับดูแลงานวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ๑๙๐๓๑๑ 0012

S 50094173

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่าในช่วงโค้งสุดท้ายนี้พรรคจะเดินหน้าหาเสียง และเปิดนโยบายใหม่ๆต่อไป ซึ่งนโยบายใหม่ที่จะให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือนโยบายสร้างคน เพื่อลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ให้เข้ายุคสมัย จากเดิมที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ประเด็นของพรรคนอกจากการพัฒนาคนยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว จะมุ่งส่งเสริมให้คนมีจิตใจที่งดงาม และมีจิตอาสา เราจึงขอประกาศนโยบาย “ประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ” ที่จะดูแลประชาชนตั้งแต่เกิด เรียน ทำงาน ไปจนถึงเมื่อสูงวัย เพื่อใหิคนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง

1.ให้ทุกคนเกิดมาพร้อมรอยยิ้ม และเริ่มชีวิตอย่างมีคุณภาพ อย่างครอบครัวประชารัฐ มอบเวลาลา ช่วยคลอดให้กับคุณพ่อ สามารถลางานเพื่ออยู่ดูแลภรรยาและลูก ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชารัฐ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทั่วประเทศ ,มารดาประชารัฐ กองทุนช่วยเหลือตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึง 6 ขวบแรก ,ศูนย์ดูแลเด็กเล็กประชารัฐ จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กในที่ทำงานทั่วประเทศ

2.อนาคตกำหนดได้เอง สร้างอาชีพเพิ่มรายได้มีเงินออม ประกอบด้วย เรียนให้รู้ ครูช่วยเสริมสร้างคุณครูพันธุ์ใหม่ 100,000 คน ,โรงประลองวิศวกรรมประชารัฐ ครอบคลุมโรงเรียนมัธยม และอาชีวะ 10,000 ห้อง ได้เรียนแบบเท่าทัน และทั่วถึง

สร้างเด็กไทย 4.0 เรียนรู้ Coding และ AI  ตั้งแต่ชั้นประถม, Sports man ship สร้างคนรุ่นใหม่ด้วยน้ำใจนักกีฬา, บอร์ด ประชารัฐอัจฉริยะ แจกบอร์ดอัจฉริยะ 1 ล้านเครื่อง ,อาชีวะประชารัฐ มีงานทำตั้งแต่เรียน ,E-Sport ทักษะและอาชีพแห่งอนาคต, กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ไม่ต้องรอเรียนจบ มีกองทุนให้เปิดธุรกิจได้ตั้งแต่ยังเรียน ,บัณฑิตประชารัฐ บัณฑิต พันธุ์ใหม่คุณภาพสูง ,Career &Skill Future จัดตั้งสถาบันแนะแนว ปรับทักษะ เปลี่ยนอาชีพ , นักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ สร้าง 10,000 สตาร์ทอัพ ดัน 100,000 เมคเกอรส์ เกิด 1 ล้านสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และ 5 ล้าน สมาร์ทเอสเอ็มอี

3.สูงวัยอย่างแฮปปี้ สูงวัยสุขสันต์  ประกอบด้วย โรงเรียนสูงวัยประชารัฐ ทำกิจกรรมร่วมกัน คลังสมองสร้างคุณค่าให้ประเทศ ,โรงพยาบาลสูงวัยประชารัฐ สร้างโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ , บ้านสูงวัยประชารัฐ สร้างบ้านสำหรับผู้สูงวัย 1 ล้านหลังทั่วประเทศ และคูปองสูงวัยประชารัฐ ดูแลผู้สูงวัยด้วยคูปองและของใช้ที่จำเป็น

งานประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ๑๙๐๓๑๑ 0017
สุวิทย์ เมษินทรีย์

โดยเป้าหมายของเราในการทำนโยบาย “ประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ” ก็เพื่อให้บรรลุ 4 วัตถุประสงค์ คือ 1.สร้างสังคมแห่งโอกาส 2.สังคมแห่งความสามารถ 3.สังคมที่เป็นธรรม และ 4.สังคมแห่งการเกื้อกูล

ด้าน นพ.พลเดช ระบุว่า โลกยุคใหม่จะต้องส่งเสริมให้คนมีจิตอาสา โดยใช้กลไกของธนาคารเวลา ซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้วางแนวทางไว้แล้ว ซึ่งหากทำได้จะมีคนราว 10 ล้านคนใช้เวลา เพื่องานจิตอาสาถึง 5,000 ล้านชม. ตีเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนับแสนล้านบาท ช่วยวางรากฐานสังคมยุคใหม่ และมีอีกเรื่องสำคัญที่ต้องมุ่งทำก็คือ การวางระบบบริหารจัดการให้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศมีระบบการรักษาที่รองรับผู้สูงวัย

รศ.ดร.พรชัย บอกว่าการมองเรื่องคน หมายถึงการมองคนเป็น “แก่นกลาง” ไม่มองเป็น “ทรัพยากร” ในฐานะปัจจัยนำเข้าในกระบวนการผลิต มองเป็นผู้บริโภคปลายทาง ไม่ใช่วัตถุดิบที่ไปใส่ตรงไหนก็ได้ ดังนั้นการพัฒนาประเทศจะต้องตอบโจทย์ให้คนมีความสุข

ขณะที่ดร.กิตติพงศ์ เสนอให้ดูแลเด็กเยาวชนที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาโดยให้วางกลไกการประกอบอาชีพให้คนกลุ่มนี้อย่างทั่วถึง ส่วน ศ.ดร.มงคล ให้ชี้ชัดไปที่ “เกิดดี กินดี อยู่ดี” และแนะนำให้มอง แบบ ”วีรบุรุษ” หมายถึงการคิดถึงวันพรุ่งนี้ของประเทศ ไม่มองแบบ “นักการเมือง”ที่คิดแต่วันนี้ โดยขอให้พรรคพลังประชารัฐ ทำนโยบายพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ โดยไปขายไอเดียกับพรรคต่างๆ เพื่อให้นำไปดำเนินการ เพราะเป็นนโยบายที่ดี  ที่สำคัญจะต้องทำให้นโยบายเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนจะเข้าใจได้

 

งานประชารัฐสร้างคน คนสร้างชาติ ๑๙๐๓๑๑ 0011

ผศ.ดร.สันติ กีรนันท์ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ยอมรับว่า การทำโครงการมารดาประชารัฐ ต้องใช้งบลงทุนหลายหมื่นล้านบาท แต่ถือว่าคุ้มค่า เพราะที่ผ่านมาเราเอาเงินไปลงทุนโครงการต่างๆมากมายที่เป็นผลระยะสั้น แต่โครงการนี้เป็นการลงทุนเรื่องคน เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศที่สำคัญในระยะยาว

“และไม่ว่าเราจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ เราสัญญาว่าจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทำให้คนไทยหลุดพ้นจากความเหลื่อมล้ำ ” ผศ.ดร.สันติ กล่าวตอนท้าย