General

สภากลาโหม สั่งเหล่าทัพ เตรียมพร้อมทุกด้าน ช่วยแก้ปัญหาไฟป่า-PM2.5

สภากลาโหม สั่งเหล่าทัพ เตรียมพร้อมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ แก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นPM2.5 ภัยหนาว เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมสภากลาโหม โดยมี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุม ว่า ได้เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

ทหาร

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ในการจัดเตรียมกำลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน ฝุ่น PM 2.5

พร้อมกันนี้ ยังเน้นย้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ อาทิ การลาดตระเวนตรวจไฟป่าด้วยการเดินเท้าหรือทางอากาศ การสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียกโดยอาศัยน้ำชลประทานและน้ำฝน การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก
พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก

 

ขณะเดียวกัน หากพบการกระทำความผิด ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังต่อผู้ที่ทำการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาเศษวัสดุ เศษวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระมัดระวังอัคคีภัยที่จะเกิดจากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว

อีกทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ และการรับมือกับฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งอาจเจ็บป่วยได้จากภาวะดังกล่าว

สำหรับการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ภายหลังน้ำลดนั้น ให้ทุกหน่วยประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งซ่อมแซม ทำความสะอาดบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo