General

รู้ยัง รถยนต์อายุเกิน 7 ปี จักรยานยนต์เกิน 5 ปีต่อภาษีรถออนไลน์ได้ อ่านเงื่อนไขที่นี่

กรมการขนส่งฯ เชิญชวนรถยนต์อายุเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี ต่อภาษีรถออนไลน์ แต่ต้องนำรถเข้าตรวจสภาพกับ ตรอ. ก่อน

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มีบริการรับชำระภาษีรถประจำปีหลากหลายช่องทางที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่ไม่ต้องเดินทางมาสำนักงานขนส่ง เช่น เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet

ต่อภาษีรถออนไลน์

 

ทั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนเจ้าของรถ สามารถเข้าถึงบริการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้งปัจจุบันยังได้พัฒนาช่องทางชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ให้รองรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยังมีรถบางประเภทต้องตรวจสภาพนำรถเข้าตรวจสภาพ กับสถานตรวจสภาพ (ตรอ.)ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการชำระภาษีรถออนไลน์ ดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี
 • รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
 • รถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี

ต่อภาษีรถ 2565

ทั้งนี้ เมื่อชำระภาษีรถออนไลน์ ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก  https://eservice.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถรอรับเครื่องหมายการเสียภาษี https://eservice.dlt.go.th และใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน

นอกจากนี้ ในการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษี จนกว่าจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

ผู้ชำระภาษี สามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษี ได้ทั้งทางไปรษณีย์ ซึ่งจะได้รับภายใน 5 วันทำการ

สำหรับผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ส่วนรถที่ไม่มีเงื่อนไขต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีสามารถดำเนินการได้ทันที

e2db4b1c0e3470a8c21700b27c35050e
เสกสม อัครพันธุ์

นายเสกสม กล่าวว่า บริการต่อภาษีรถออนไลน์ดังกล่าวอำนวยความสะดวกสามารถชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน ก่อนวันที่ภาษีรถสิ้นอายุ โดยเลือกชำระเงินผ่าน e-Banking บัตรเครดิต บัตรเดบิต เคาน์เตอร์ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่ง

สถิติชำระภาษีรถ ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน 2565

 • ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 55,387 คัน
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 11,715 คัน
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีผู้ใช้บริการจำนวน 8,582 คัน
 • ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,950 คัน
 • แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet มีผู้ใช้บริการจำนวน 910 คัน
 • ชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 จำนวน 319,626 คัน
 • บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) มีผู้ใช้บริการจำนวน 66,975 คัน
 • ที่ทำการไปรษณีย์ มีผู้ใช้บริการจำนวน 597 คัน

โดยรวมแล้ว มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 465,742 คัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม