General

จ่ายภาษีรถปี 2565 เช็คช่องทางออนไลน์ ยกเว้นรถแบบไหน ต้องไปขนส่งเท่านั้น

ถึงเวลาเตรียมจ่ายภาษีรถปี 2565 กรมการขนส่งทางบก แนะใช้ช่องทางออนไลน์ ลดเสี่ยงโควิด-19 ยกเว้นรถติดแก๊ส รถค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ต้องไปสำนักงานขนส่งฯ

นางพรรณี พุ่มพันธ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมการขนส่งทางบกมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการชำระภาษีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถสามารถเข้าถึงบริการชำระภาษีรถประจำปีได้อย่างสะดวก

จ่ายภาษีรถปี 2565

สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ปัจจุบันสามารถใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้แล้ว ที่

 • เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
 • มีเงื่อนไขต้องนำรถเข้าตรวจสภาพรถกับสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการชำระภาษีผ่านช่องทางออนไลน์

เปิดช่องทางออนไลน์ จ่ายภาษีรถปี 2565 

ทั้งนี้ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีรถ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

 • เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th หรือ คลิก ที่นี่
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • โมบายล์แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet
 • ชำระเงินผ่าน e-Banking/บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

จากนั้น รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ หรือพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเอง ที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ซึ่งมีให้บริการที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

 

ในส่วนของรถติดตั้งแก๊สทุกชนิด และรถที่ค้างชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ที่ไม่สามารถชำระภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถใช้บริการชำระภาษีที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

เปิดสถิติการใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานคร ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) ผ่านช่องทางออนไลน์

 • เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th มีผู้ใช้บริการจำนวน 150,062 คัน
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส มีผู้ใช้บริการจำนวน 35,389 คัน
 • แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax มีจำนวนผู้ใช้บริการ 18,036 คัน
 • ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 6,850 คัน
 • แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 2,695 คัน

นอกจากนี้ ในส่วนของบริการรับชำระภาษี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 1,081,610 คัน บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) จำนวน 220,025 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 2,164 คัน และผ่านธนาคารพาณิชย์ที่ร่วมโครงการ จำนวน 1 คัน

สรุปโดยรวม มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปี ไตรสมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ทั้งสิ้น 1,516,832 คัน รวมจัดเก็บภาษีรถประจำปีในเขตกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 2,122,271,233.89 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo