General

‘ศักดิ์สยาม’ ขึ้นเวทียูเอ็น ชูแนวคิด ‘ขับขี่ปลอดภัย’ โชว์ ‘ยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต’

“ศักดิ์สยาม” ผงาดเวทีสหประชาชาติ กล่าวถ้อยแถลงไทยใช้แนวคิด “วิถีแห่งระบบปลอดภัย พัฒนาโครงข่ายถนน ขับขี่ปลอดภัย” พร้อมโชว์ยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีตบนเวทีนานาชาติ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Supporting Event for the High – Level Meeting on Road Safety  ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐ ผ่านรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประธานสมัชชาสหประชาชาติ (the Office of the President of the General Assembly: PGA)

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเตรียมการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความปลอดภัยทางถนน  (High-level meeting of the General Assembly on Road Safety) โดยเน้นย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนนให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2565 เป็นเวทีสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ ในการนำเสนอการดำเนินการนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน หารือเกี่ยวกับความท้าทายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนความปลอดภัยทางถนน

bd467b55ea13030f94093dc6392ec9d6991eac6

การเข้าร่วมดังกล่าว นายศักดิ์สยาม ได้รับเชิญจากนายอับดุลลา ชาห์อิด ประธานสมัชชาสหประชาชาติ ให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นการดำเนินนโยบายของไทยในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับผู้แทนจากประเทศสมาชิกในแต่ละภูมิภาค รองเลขาธิการสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศด้านความปลอดภัยทางถนน ภาคประชาสังคม หน่วยงานด้านการศึกษา ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประกอบด้วย 3 มิติ มิติผู้ขับขี่ มิติรถยนต์ และมิติสภาพแวดล้อม และถนน ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมไปถึงการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลง 50% ภายในปี 2573 ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้มีการดำเนินนโยบาย และมาตรการที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเข้มข้นตลอดทั้งปี

นอกจากนั้น ยังมีการนำระบบเทคโนโลยี GPS มาใช้ในการกำกับ ดูแล และติดตามพฤติกรรมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกสินค้า การกำกับดูแลความพร้อมของสภาพยานหนะ ผ่านระบบการตรวจสภาพที่เข้มข้น และการตั้งจุดตรวจ Checking Point สำหรับรถสาธารณะทั่วประเทศ

87a864da84b443021c52ee21d7cd18b3c4b87d1

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามยังได้มีการปรับใช้แนวคิด “วิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย” หรือ “Safe System Approach” ในการพัฒนาโครงข่ายถนน และสภาพแวดล้อมด้านการขับขี่ให้ปลอดภัย

โดยได้นำนวัตกรรมแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier: RFB) มาติดตั้งใช้บนโครงข่ายถนน เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน ลดโอกาสในการชนประสานงา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศให้ข้อมูลการเดินทาง (Traffic Information System) ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลสภาพอากาศ สภาพการจราจร และสภาพเส้นทาง เพื่อให้ผู้ขับรู้ข้อมูลสภาพแวดล้อมล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยทางถนน  โดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อการบรรลุเป้าหมายตามกรอบการพัฒนาของโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด้านความปลอดภัยทางถนน

อ่านข่าวเพิ่มเติม