General

ราชกิจจาฯ กำหนดจำนวน ‘คนต่างด้าว’ มีถิ่นที่อยู่ในไทย

 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทยเรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าว ทั้งที่มีสัญชาติ และไร้สัญชาติ เข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ราชกิจจานุเบกษาแถลง 210627

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557  และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี จึงประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564 ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคน

บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกัน หรือแต่ละอาณาจักร ซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง

ข้อ 2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติ ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2564 มีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

556691

อ่านข่าวเพิ่มเติม