ดูหนังออนไลน์
Politics

‘สุชาติ’เสนอครม.ปรับเวลา หานายจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

“สุชาติ”เตรียมเสนอครม. ปรับเวลาหานายจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เป็น 60 วัน ขยายเวลาตรวจโควิด-19 พร้อมยื่นขออนุญาติทำงาน ออกไป เพื่อรอดำเนินการตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.)  ถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่  กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง/สถานประกอบการ และการทำงานแรงงานต่างด้าว ทั้งสิ้น 2,150,663 คน เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องนี้ วันนี้ (2 มิ.ย.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแก้ไขข้อขัดข้อง  เพื่อเตรียมเสนอ คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาการตรวจคัดกรองโควิด-19 ของคนต่างด้าวที่ได้ดำเนินการตามมติครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 โดยให้ดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึงวันที่ 16 มิถุนายน2564 และขยายระยะเวลาตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (ยื่นบต. 48) กับกรมการจัดหางานผ่านระบบออนไลน์ออกไปตามที่ที่ประชุมคบต.เสนอ สำหรับผลการตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564

2. ขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด แบ่งเป็น 1.กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 และมติ ครม. 4 สิงหาคม 2563 ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราวต่อไป โดยที่ต้องยื่นขอก่อนการอนุญาตทำงานตามสิทธิปัจจุบันของแต่ละกลุ่มสิ้นสุด

ทั้งนี้ กรณีหนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ คนต่างด้าวต้องมีเอกสารฉบับใหม่ภายใน 1 ปี เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ายตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในประเทศต่อไป  2 .กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 10 พฤศจิกายน 2563 ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่หนังสือเดินทาง/เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุ อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีก 1 ปี เพื่อทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ และตรวจลงตราวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

3. แก้ไขข้อขัดข้องกรณีแรงงานต่างด้าวตาม MoU กลุ่มคนต่างด้าวตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562  มติครม. 4 สิงหาคม 2563 มติครม. 10 พฤศจิกายน 2563 และมติครม. 29 ธันวาคม 2563 (เฉพาะที่อนุมัติ บต.48 แล้ว) ที่ออกจากนายจ้างเดิมและไม่สามารถหานายจ้างใหม่ได้ทัน แบ่งเป็น

1. กลุ่มที่การอยู่สิ้นสุดแล้ว (1 ม.ค. 64 จนถึงก่อนวันที่ ครม.มีมติ )ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และอำนาจตามมาตรา 14 แห่งพรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ผ่อนผันให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566

2. กลุ่มที่การอยู่ยังไม่สิ้นสุด (วันที่ ครม.มีมติ – 13 ก.พ. 66) ให้ใช้อำนาจตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฯ ให้ปรับระยะเวลาหานายจ้างจาก 30 วัน เป็น 60 วัน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผัน ให้อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานในประเทศไทย ที่การผ่อนผันดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุด มีจำนวนถึง 2,150,663 คน แบ่งเป็น

1. กลุ่มคนต่างด้าวถือบัตรชมพู จำนวน 1,364,214 คน แยกตามมติครม. 20 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,162,443 คน และตามมติครม. 4 สิงหาคม 25 63 จำนวน 201,771 คน

2. กลุ่มคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MoU ซึ่งการจ้างงานครบ 4 ปี จำนวน 131,585 คน

3. กลุ่มคนต่างด้าวที่สิ้นสุดการให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตทำงานตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จำนวน 654,864 คน

ทางคบต. จำเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องนี้โดยเร็ว เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง/สถานประกอบการด้วย

ทั้งนี้ หากนายจ้าง/สถานประกอบการ และคนต่างด้าว มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่ไลน์ @Service_Workpermit

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight