General

เผยหน้าตา ‘ใบขับขี่แบบใหม่ 2564’ เปิดมาตรการเยียวยา จะไปทำใบขับขี่ ต้องอ่าน!

ใบขับขี่แบบใหม่ 2564 กรมการขนส่งทางบกประกาศใช้แล้ว ส่วนแบบเก่า ใช้ได้จนหมดอายุ พร้อมออกมาตรการเยียวยา ทำใบขับขี่ช่วงโควิด

กรมการขนส่งทางบก ประกาศใช้ ใบขับขี่แบบใหม่ 2564 ทุกประเภท ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้สัตยาบัน เพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968

ใบขับขี่แบบใหม่ 2564
Generic photo of man driving a car through slight turn.

การให้สัตยาบันดังกล่าว มีผลทำให้ประเทศไทย ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามอนุสัญญาดังกล่าว ในการออกใบอนุญาตขับรถ ตามความตกลงระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก จึงได้ประกาศ กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถไว้ ดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

2. ใบอนุญาตขับรถ ประเภทต่าง ๆ ให้ใช้แบบใบอนุญาตที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตามแบบแนบท้าย ซึ่งประกอบด้วย

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 • ใบอนุญาตขับรถบดถนน
 • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
 • ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่นตามมาตรา 43(9)
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลตลอดชีพ
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลตลอดชีพ
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตลอดชีพ

ใบขับขี่

3. ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ นครเจนีวา ค.ศ.1949

4. ใบอนุญาตขับรถ ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ทำ ณ กรุงเวียนนา ค.ศ.1968

5. ใบอนุญาตที่ออกไว้แล้ว ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

ดังนั้น กรณีใครมีใบขับขี่รูปแบบเก่ายังไม่หมดอายุ สามารถใช้ต่อไปได้จนกว่าจะหมดอายุได้เลย เมื่อถึงเวลาไปต่อใบขับขี่กรมการขนส่ง จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบใหม่ให้เอง

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังออกมาตรการเยียวยา รองรับให้ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ 3 ปี ในช่วงที่กรมการขนส่งทางบก งดการอบรมที่สำนักงาน ดังนี้

1. ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้น การทดสอบข้อเขียน แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน

2. ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบข้อเขียน จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ

3. ผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ แต่ยังต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย และอบรมภาคทฤษฎี จากเดิม ต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมภาคทฤษฎี และทดสอบขับรถ

4. เอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

พร้อมกันนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถใช้แสดงตนได้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม