General

ไม่มีข้อยกเว้น! เข้มงวด ‘ครูต่างชาติ’ สถานศึกษาต้องยื่นขออนุญาตทำงาน


เข้มงวดครูต่างชาติ รมว. แรงงาน สั่งกรมจัดหางาน ตรวจสอบ สถานศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน ต้องยื่นขออนุญาตทำงาน ไม่มียกเว้น หากไม่มีใบอนุญาตทำงาน ดำเนินคดีได้เลย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ กรมการจัดหางาน ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะการตรวจ เข้มงวดครูต่างชาติ ในตำแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียน หรือสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนว่า ดำเนินการขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

เข้มงวดครูต่างชาติ

หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า มีครูชาวต่างชาติ ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูชาวต่างชาตินั้น ต้องถูกดำเนินคดี ในข้อหา เป็นคนต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงาน นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันกลับประเทศ

ส่วนนายจ้าง ที่จ้างคนต่างด้าวทำงาน โดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงาน นอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และหากยังพบกระทำผิดซ้ำ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าว ที่จ้างหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างคนต่างด้าว ทำงานเป็นเวลา 3 ปี

ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีครูชาวต่างชาติทั่วประเทศ จำนวน 11,200 คน โดยสัญชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. ฟิลิปปินส์ 4,360 คน 2. อังกฤษ 1,569 คน 3. สหรัฐอเมริกา 1,143 คน 4. จีน 778 คน 5. ญี่ปุ่น 351 คน และอื่นๆ 2,999 คน (ข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน)

สุชาติ ชมกลิ่น 1
สุชาติ ชมกลิ่น

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ได้กำชับไปยัง สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ให้ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมการทำงาน ของคนต่างด้าว ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎหมาย

สำหรับคนต่างด้าว ที่จะขอรับใบอนุญาต ทำงานในตำแหน่งครูผู้สอน ในสถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (NON-IMMIGRANT VISA) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามา ในฐานะนักท่องเที่ยว หรือ ผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT VISA)

นอกจากนี้ ยังต้องมีเอกสาร การประกอบวิชาชีพครู ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่า ผู้ขอไม่มีโรคต้องห้ามตามกฎหมาย (มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และไม่เคยต้องโทษจำคุก ในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอรับ ใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 ที่เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษา จากนั้น รอพิจารณาคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสาร 3 วันทำการ และ ชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงาน ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต คือ ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 750 บาท ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1,500 บาท และไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม