General

‘สผ.’ ปรับขั้นตอนขอใบอนุญาต ‘EIA’ รับยุค ‘โควิด-19’

สผ. ย้ำ ผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  ต้องผ่านการตรวจสอบขั้นตอนอย่างละเอียด รอบคอบ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

234077

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังแพร่ระบาดอยู่นี้  สผ. ซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในความปลอดภัยของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และภาคเอกชน ที่จะต้องทำการติดต่อประสานงานในเรื่องขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ

สผ. จึงได้กำหนดแนวทางการขอรับใบอนุญาต สำหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งจะมีบางขั้นตอนที่แตกต่างไปจากเดิมเล็กน้อย

ขั้นตอนเตรียมการ และการยื่นคำขอ  

 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ โดยมีผู้เสนอเป็นผู้ชำนาญการอย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ประจำอย่างน้อย 3 คน
 • กรอกแบบคำขอ สวล. 3
 • จัดเตรียมเอกสาร ได้แก่ หนังสือแจ้งความจำนง และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการขอรับใบอนุญาต โดยสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางhttp://consult.onep.go.th/
 • ผู้มาชำระค่าธรรมเนียมคำขอ และยื่นแบบคำขอ สวล.3 พร้อมส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมด ที่ สผ.

ขั้นตอนการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร

 • เจ้าหน้าที่ สผ. ผู้ตรวจสอบ ”ความครบถ้วน” ของเอกสาร ถ้าหากครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะลงรับคำขอ แต่ถ้าหากไม่ครบถ้วน จะทำบันทึกข้อตกลง และกำหนดวันแก้ไข
 • เจ้าหน้าที่ สผ .พิจารณา “ความถูกต้อง” และ “ความสมบูรณ์ “ ของเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ทั้งของนิติบุคคล ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำ
 • หากเอกสาร ที่ยื่นมา ไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ สผ.จะจัดทำหนังสือขอเอกสารเพิ่มเติม หรือให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม ผู้ขอรับใบอนุญาต สามารถดูรายละเอียด และติดตามสถานะได้ทาง http://consult.onep.go.th/ หรือหากมีการแก้ไข สผ.จะมีการติดต่อหรือรับเอกสารผ่านทาง email:[email protected] และจัดส่งเอกสารตัวจริงให้ สผ.ต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต

เมื่อเอกสารทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอรับใบอนุญาต จะพิจารณาเอกสารและมีการสัมภาษณ์ผู้เสนอขอเป็นผู้ชำนาญการ ในประเด็น ความพร้อม / ความเข้าใจ / ความรับผิดชอบ และผลงานที่ผ่านมา

การสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 วิธี

 • การเชิญผู้ชำนาญการ มาสัมภาษณ์ที่ สผ.
 • การสัมภาษณ์แบบ VDO conference ซึ่งเป็นวิธีที่เพิ่มเข้ามาโดย ทาง สผ. จะพิจารณา ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย บนพื้นฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นสำคัญ

ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์และการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ จะถูกเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต เป็นผู้พิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตต่อไป

QR code หลัก ของเว็บ กพส

ขั้นตอนการแจ้งผลการพิจารณา

 • เมื่อผู้มีอำนาจลงนามแล้ว สผ.จะแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
 • ผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์หรือได้รับอนุญาตให้เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน จะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ที่ สผ.
 • รับใบอนุญาต สามารถมารับได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจ รวมถึงหากมารับไม่ได้สามารถแจ้งให้ สผ.จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน