General

ขาเที่ยวเฮ! ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดผับถึง ตี 4 เคาะ 5 พื้นที่ ดีเดย์ 15 ธ.ค.

ขาเที่ยวเฮ! ครม.ไฟเขียวขยายเวลาเปิดผับถึงตี 4 เคาะ 5 พื้นที่ “กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-ชลบุรี-เชียงใหม่-เกาะสมุย” คาดดีเดย์ 15 ธันวาคมนี้

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (28 พ.ย.) ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่….) พ.ศ. .. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงฯ จะกำหนดให้สถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้นได้

ขยายเวลาเปิดผับ

ทั้งนี้ ได้แก่ สถานบริการที่ตั้งที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม สถานบริการที่ตั้งอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับท้องที่อื่นที่ประสงค์จะให้สถานบริการเปิดทำการได้ถึง 4.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ให้เป็นไปตามประกาศจัดหวัดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนดต่อไป

นางสาวไตรศุลี กล่าวว่า การดำเนินการเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นไปตามที่ ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการวางหลักเกณฑ์ การขยายเวลาให้สถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเปิดบริการได้ถึง 4.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำกับและเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ขณะเดียวกันได้กำชับให้ทุกขั้นตอนดำเนินตามกฎหมาย มีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประเมินผลกระทบทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน

ขยายเวลาเปิดผับ
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล

ทั้งนี้ ก่อนที่จะยกร่างกฎกระทรวงฯ และนำเสนอต่อ ครม. กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อแจ้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการในท้องที่กรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบันเทิงในท้องที่จังหวัดนั้น ๆ ให้จัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ และกรมการปกครองได้ออกประกาศเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงฯ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อกำหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์เป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อประกอบการยกร่างกฎหมาย

นอกจากนี้ กรมการปกครองได้ทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากร่างกฎกระทรวงฯ ซึ่งเป็นการดำเนินตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯจะส่งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบอีกครั้ง หากไม่มีอะไรแก้ไข ก็จะส่งให้ รมว.มหาดไทยลงนามคำสั่งประกาศ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม ตรงความต้องการของนายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
Siree Osiri OHO BANGKOK