General

กรมขนส่งฯ ตั้ง 25 จุดตรวจ Checking Point รถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

กรมขนส่งฯ ตั้ง 25 จุดตรวจ Checking Point รถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงวันหยุดยาว

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เนื่องจากช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 เป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา กรมการขนส่งทางบกคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ด้านการอำนวยความสะดวก จัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

Checking Point

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะชั่วคราว ตลอด 24 ชั่วโมง รับเรื่องร้องเรียน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารในเขตกรุงเทพและในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ดูแลด้านรักษาความสะอาดและจัดระเบียบการเดินรถและการจราจรภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอ รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้อง CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Checking Point

ตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ 25 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

นายเสกสม กล่าวต่อไปว่า ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกกำกับดูแลและเน้นย้ำผู้ประกอบการขนส่งให้มีการเตรียมแบบ Checklist และตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถให้มีความพร้อมก่อนนำรถออกให้บริการ และกำชับให้ผู้ประกอบการและคนขับรถต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกอย่างเคร่งครัดในการให้บริการประชาชน

ตลอดช่วงวันหยุดยาว ได้ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอด จุดตรวจ Checking Point 25 แห่ง บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศ

Checking Point

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จะดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการใช้ความเร็วและชั่วโมงการทำงานเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด และชั่วโมงการทำงานผู้ขับรถของรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยตรวจสอบจากระบบ GPS ควบคู่กับการจัดผู้ตรวจการออกตรวจสอบความเร็ว ซึ่งหากพบพนักงานขับรถทำผิด จะมีการดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดต่อไป

อ่านข่าวเเพิ่มเติม

Avatar photo