General

ลาวเชิญ ‘สุรเกียรติ์’ กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมเยี่ยมคารวะ ‘ประธานประเทศ’

กระทรวงการต่างประเทศลาว เชิญ “สุรเกียรติ์” แสดงปาฐกถา เรื่อง ความเปลี่ยนแปลงของภูมิสถาปัตย์ระหว่างประเทศ และภูมิภาค ที่ส่งผลต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะประธานประเทศลาว 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานคณะมนตรีเพื่อสันติภาพ และความปรองดองแห่งเอเชีย (APRC) อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย ได้รับเชิญจากนายสะเหลิมชัย กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว ให้ไปแสดงปาฐกถาพิเศษที่จัดโดยสถาบันการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ เรื่อง “ความเปลี่ยนแปลงของภูมิสถาปัตย์ระหว่างประเทศและภูมิภาค” ว่า มีผลต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไร โดยมีผู้รับฟังเป็นข้าราชการจากกระทรวงต่างๆ อดีตนักการทูต อดีตรัฐมนตรี รวม มากกว่า 300 คน

S 6987821

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ ได้กล่าวถึงแนวโน้มใหญ่ของโลก และความเปลี่ยนแปลงของภูมิสถาปัตย์ทางเศรษฐกิจ และการเมืองโลก ที่มีผลกระทบต่ออนุภูมิภาคเอเชียในด้านต่าง ๆ และอนุภูมิภาคนี้ ควรมีการเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร

S 6987823

S 6987826

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว ณ หอคำ ทำเนียบประธานประเทศ กรุงเวียงจันทน์ และนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วย

S 6987815

S 6987813

S 6987816

S 6987817

S 6987818

S 6987820

S 6987819

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo