COVID-19

ด่วนที่สุด!! ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ระวังเข้มปีใหม่ สกัดโอไมครอน

หนังสือด่วนที่สุด ศบค.มท. กำชับ ผู้ว่าฯทุกจังหวัด เฝ้าระวังเข้มช่วงปีใหม่ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโอไมครอน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการ และประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรองรับในช่วงเทศกาลปีใหม่

โอไมครอน

ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปีใหม่ จะมีการเดินทาง และการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการกลับไปยังภูมิลำเนา การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และงานสังสรรค์ต่าง ๆ

ประกอบกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย จึงเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่จะต้องกำกับการปฏิบัติมาตรการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ดังนั้น ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่างๆโดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

มหาดไทย

3. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

4. เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก (Mobile Unit) ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

5. เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) เช่น ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี การรวมกลุ่มในแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ แหล่งบันเทิง และสถานที่การจัดงานต่างๆ เป็นต้น ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงาน ในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo