COVID-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ จี้รัฐ ‘พยายามสูงสุด’ จัดหาวัคซีน สู้โควิดกลายพันธุ์


ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ประกาศแสดงจุดยืน ฉบับที่ 2 จี้รัฐต้องจัดหาวัคซีนให้เพียงพอ โปร่งใส และสู้ไวรัสกลายพันธุ์ได้ หลังสถานการณ์โควิดยังรุนแรงต่อเนื่อง

นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธาน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ออกประกาศรอ.ทั่วไป 78 /2564 โดยเป็นประกาศฉบับที่ 2 ที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ แสดงจุดยืนเรื่อง “วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อร่วมแก้ปัญหาโควิด-19 โดยระบุว่า

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ

ตามที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แถลงจุดยืน (position statement) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด-19) ฉบับที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนให้ทุกท่าน รับวัคซีนโควิด 19 โดยเร็วที่สุดนั้น

จากสถานการณ์การระบาด ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น การเกิดการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ เข้ามาในประเทศ รวมทั้งข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของวัคซีนโควิด-19 ชนิดต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติแถลงจุดยืน (position statement) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ดังนี้

1. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุด ในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้มีใช้อย่างเพียงพอ ทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร็ว และควรให้ความสำคัญกับความเสี่ยง ของการเกิดการระบาด ของเชื้อกลายพันธุ์ ซึ่งมีอัตราการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว และทำให้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของวัคซีนลดลง

โดยเร่งจัดหาวัคซีนโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อเชื้อกลายพันธุ์มาใช้ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และเพื่อฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อกลายพันธุ์ โดยมุ่งเน้นกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเป็นอันดับแรก

ราชวิทยาลัย

2. รัฐบาลควรใช้ความพยายามอย่างสูงสุด และเร็วที่สุด ในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกทุกชนิด ที่ได้รับการอนุมัติ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยปรับกฎระเบียบและระบบราชการ ที่ทำให้เกิดความล่าช้า รวมถึงสนับสนุนการวิจัยวัคซีน และผลิตวัคซีนภายในประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาส และทางเลือก ในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น

3. รัฐบาลควรบริหารจัดการกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจนและโปร่งใส ให้ความสำคัญกับหลักการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือผลประโยชน์ใด ๆ รวมทั้งต้องสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น หลังการได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างเปิดเผยและรวดเร็ว

4. ประชาชนควรเข้ารับวัคซีนโดยเร็วที่สุด ทั้งที่รัฐบาลจัดหามาให้และวัคซีนทางเลือก โดยยังต้องให้ความสำคัญของมาตรการการป้องกันโรค ได้แก่ งดเว้นกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่ม การเว้นระยะห่าง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย อย่างเคร่งครัดถึงแม้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบแล้ว เพราะวัคซีนทุกชนิดป้องกันการเกิดโควิด 19 ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้ดี

5. สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยทุกคน ควรเข้ารับวัคซีน เมื่อมีโอกาสได้รับการฉีดเร็วที่สุด เพื่อลดการเจ็บป่วย ลดการกักตัว ลดการนำเชื้อไปสู่ผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน ลดการระบาดภายในสถานพยาบาล รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น ๆ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในการยอมรับวัคซีนโควิด-19

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม