COVID-19

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ประกาศจุดยืน หนุนเต็มสูบ ฉีดวัคซีนโควิด แสงสว่างปลายอุโมงค์


ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ออกแถลงการณ์ประกาศจุดยืน หนุนฉีดวัคซีนโควิด-19 ชี้วัคซีนที่ดีที่สุด คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด เชื่อมั่นไทยพิจารณารอบคอบก่อนเลือกฉีดคนไทย

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย องค์กรวิชาชีพทางด้านอายุรศาสตร์ที่มีสมาชิกกว่า 10,000 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาโดยการใช้ยาในผู้ใหญ่ เป็นอิสระทางวิชาการ ไม่ขึ้นกับระบบราชการหรือการเมืองใด ๆ แถลงจุดยืน เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด-19) สนับสนุนการฉีดวัคซีน โดยระบุว่า

วัคซีนโควิด

ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 57/2564 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มีมติให้เผยแพร่แถลงจุดยืน (position statement) ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วัคซีนโควิด-19) ดังนี้

1. วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในประเทศไทย เป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติ ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยการพิจารณาอย่างรอบคอบ ของผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ถึงผลดีผลเสียแล้ว อาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนโควิด-19 ส่วนใหญ่มีความรุนแรงน้อยหรือปานกลาง และพบอาการรุนแรงจากวัคซีนโควิด-19 น้อยกว่า 10 รายต่อการรับ 1 ล้านเข็ม

แต่วัคซีนโควิด-19 ทุกชนิด มีศักยภาพลดการเจ็บป่วยที่รุนแรง ลดการนอนโรงพยาบาล และลดการเสียชีวิต ซึ่งจะช่วยทำให้ระบบสาธารณสุขของประเทศ ยังคงประสิทธิภาพไว้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะทำให้ประเทศไทย เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ซึ่งนับเป็น แสงสว่างปลายอุโมงค์ ที่จะทำให้ประเทศ หยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 และสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์1 side

2. วัคซีนโควิด-19 ที่ดีที่สุด คือ วัคซีนที่ท่านสามารถได้รับการฉีดเร็วที่สุด ไม่ควรรอคอยวัคซีนเฉพาะบางชนิด ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ไม่แนะนำให้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดหนึ่งชนิดใดเป็นการจำเพาะ รายงานประสิทธิผลของวัคซีนแต่ละชนิด ในการป้องกันโควิด-19 ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากทำการศึกษาในประชากรที่แตกต่างกัน ในภาวะความรุนแรงของการระบาดที่ไม่เหมือนกัน และคำจำกัดความของการป้องกันโควิด-19 ของแต่ละการศึกษาก็ไม่เหมือนกันด้วย

3. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้สมาชิกของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ทุกท่าน รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดการเจ็บป่วย และลดการกักตัว อันจะทำให้ประสิทธิภาพของระบบการรักษาพยาบาลลดลง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับแพทย์สาขาอื่น บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย รวมทั้งประชาชน ในการยอมรับการรับวัคซีนโควิด-19

4. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้กลุ่มบุคคล ที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และผู้มีอายุเกิน 60 ปี ซี่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโควิด-19 ที่รุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อน และเสียชีวิตได้สูง รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกรณีที่ไม่แน่ใจเรื่องข้อห้าม หรือข้อระมัดระวังบางประการ ของการรับวัคซีน ให้ปรึกษาแพทย์ที่ทำการรักษาท่าน

5. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ สนับสนุนให้ประชาชนทุกท่าน รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อร่วมกันทำให้ประเทศไทย เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เพียงพอ ที่จะหยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ได้อย่างยั่งยืน

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม