COVID-19

ด่วน! กทม. คุมเข้ม’ แคมป์คนงาน -ตลาด- call center’ โควิดระบาดหนัก – ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เริ่มพรุ่งนี้!!

มาตรการเข้ม ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ใน”แคมป์คนงาน ตลาด และ call center “เริ่ม 23 พ.ค.นี้ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพฯ 

พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องด้วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่และแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว มีการติดเชื้อต่อเนื่องจากสถานที่เฉพาะกลุ่ม เช่น แคมป์คนงานก่อสร้าง หรือตลาด ส่งผลให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ 14/64 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 จึงมีมติเห็นชอบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 โดยมีคำสั่งดังนี้

แรงงาน

187752490 3503620763070853 7135417951647640482 n

1. ให้สถานที่ต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแนบท้ายประกาศนี้
-ตลาด
-แคมป์คนงานก่อสร้าง
-สถานประกอบการ call center

2. ห้ามมิให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้าง เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและต้องปฏิบัติตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

กทม1 8

ประกาศกทม1

 

ประกาศกทม2

 

ประกาศกทม3

 

ประกาศกทม4

5 3

6 3

7 5

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight