ดูหนังออนไลน์
COVID-19

เอาจริง! ‘สระแก้ว’ ประกาศ ‘เคอร์ฟิว’ เที่ยงคืนถึงตี 4 ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เอาจริง! “สระแก้ว” ประกาศ “เคอร์ฟิว” ระหว่าง 24.00 – 04.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้ (5 พ.ค.) ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ลงนามในคำสั่งจังหวัดสระแก้วที่ 1162/2564 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ฉบับที่ 35

สระแก้ว เคอร์ฟิว

คำสั่งดังกล่าวห้ามประชาชนในจังหวัด สระแก้ว ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน (เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่วันนี้ (5 พ.ค.) จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เว้นแต่มีความจำเป็น ดังต่อไปนี้

1.การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

2.การสาธารณสุข ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว หรือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน

3.การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณียภัณฑ์ พัสดุภัณฑ์ หนังสือพิมพ์ หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก

4.การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งหรือขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศของทางราชการหรือของตนเองเพื่อการเฝ้าระวังหรือกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือผู้เดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยานหรือสถานที่ขนส่งตามที่ทางราชการอนุญาตและให้เปิดทำการได้

สระแก้ว เคอร์ฟิว
                                       “สระแก้ว” เคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 24.00 – 04.00 น.

5.การบริการหรือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ ผู้บริการคนไร้ที่พึ่ง ผู้บริการเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้บริการส่งสินค้าหรืออาหารตามสั่ง ผู้บริการตรวจสอบ หรือซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ ระบบท่อส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ผู้บริการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ผู้บริการซ่อมแซมและปรับปรุงโครงข่ายและอุปกรณ์ในการสื่อสารโทรคมนาคม ผู้บริการด้านธนาคาร ตลาดทุน ประกันภัย การกู้ภัย การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ ผู้จำเป็นต้องดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือจำเป็นต้องติดต่อราชการกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือพนักงานสอบสวน

6.การประกอบอาชีพซึ่งจำเป็นต้องกระทำภายในช่วงเวลาพิเศษ ได้แก่ ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการ เอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย

7.เหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ในกรณีตามข้อ 1 – 6 ให้บุคคลที่มีความจำเป็นดังกล่าวแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทาง หรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดรวมถึง การยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

สำหรับกรณีตามข้อ 7 ให้แสดงเหตุจำเป็นพร้อมทั้งหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ หัวหน้าสถานีตำรวจหรือผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่ออนุญาต

เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน และสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ให้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมาตรา 52 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สระแก้ว เคอร์ฟิว 2

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัด สระแก้ว ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย แบ่งเป็น พื้นที่เขาฉกรรจ์ 2 ราย, อรัญประเทศ 1 ราย, คลองหาด 1 ราย, วังน้ำเย็น 1 ราย และเมือง 1 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิด – 19 สะสมจากการระบาดระลอกเดือนเมษายน 2564 รวม 365 ราย กำลังรักษาตัวอยู่ 147 ราย รักษาหาย 218 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ขณะเดียวกันเมื่อวาน (4 พ.ค.) ส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม 1,167 คน พบเชื้อโควิด – 19 จำนวน 6 คน ไม่พบเชื้อ 64 คน และอยู่ระหว่างรอผล 1,097 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม