ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ค่าธรรมเนียมใหม่ ‘พาสปอร์ต’ อายุ 10 ปี 1,500 บาท รับด่วนจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท

ค่าธรรมเนียมใหม่ พาสปอร์ต อายุ 5 ปี 1,000 บาท 10 ปี 1,500 บาท แบบรับด่วน ทำแล้วรอรับเลย จ่ายเพิ่ม 2,000 บาท มีผลบังคับใช้ 11 มี.ค. 2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต โดย ค่าธรรมเนียมใหม่ พาสปอร์ต อายุ 10 ปี ที่เริ่มใช้แล้ว มีค่าธรรมเนียมเล่มละ 1,500 บาท และหากต้องการด่วน หรือรอรับในวันทำพาสปอร์ต จ่ายเพิ่มเล่มละ 2,000 บาททุกประเภท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

พาสปอร์ต

“โดยที่กระทรวงการต่างประเทศเ ห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง”

2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. ให้ยกเลิก

(1) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

(2) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548

(3) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

(4) ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559

4. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป

ก.สำหรับหนังสือเดินทางฮัจญ์ (อายุไม่เกิน 3 ปี) ฉบับละ 500.00 บาท

ข.สำหรับอายุไม่เกิน 5 ปี ฉบับละ 1,000.00 บาท

ค.สำหรับอายุไม่เกิน 10 ปี ฉบับละ 1,500.00 บาท

5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางราชการ ฉบับละ 1,000.00 บาท

6. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน (รับเล่มในวันยื่นคำร้อง) ในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมปกติ ฉบับละ 2,000 บาท คือ สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เล่มปกติ 1,000 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,000.00 บาท สำหรับเล่มที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี เล่มปกติ 1,500 บาท เล่มด่วน ฉบับละ 3,500.00 บาท

7. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ฉบับละ 200.00 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลพินิจ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนและหนังสือเดินทางฉุกเฉินได้ ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม หรือเหตุผลทางราชการ

8. ค่าธรรมเนียมการบันทึกรายการในหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

9. ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาประวัติการถือหนังสือเดินทาง ฉบับละ 100.00 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม