COVID-19

เชียงใหม่ เริ่มมาตรการกักตัว 14 วันผู้เดินทางจาก แม่สอด ปทุมธานี


เชียงใหม่ เริ่มมาตรการกักตัว ผู้เดินทางมาจาก แม่สอด จังหวัดตาก  และปทุมธานี ต้องกักตัว 14 วัน ติดตั้งแอป หมอชนะ กรอกข้อมูลลงแอป CM-CHANA

ประชาสัมพันธ์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ประกาศ สำนักงานคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 18/2564 ออกประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางมาจาก อ.แม่สอด จ.ตาก และ จ.ปทุมธานี ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ให้ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงมา เชียงใหม่ เริ่มมาตรการกักตัว โดยระบุว่า

เชียงใหม่ เริ่มมาตรการกักตัว

ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 13/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคล ที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

ขณะนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาด จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการระบาดในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการยกระดับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 

ดังนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อ 6 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2564

เชียงใหม่1

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธาน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 25/2564 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จึงกำหนดมาตรการ ควบคุมการเดินทาง ของบุคคลที่เดินทาง เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดปทุมธานี เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

1. ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็น ที่ไม่สามารถกรอกข้อมูล ลงในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ได้ ให้ลงทะเบียนในแบบ ชม. 1 / ชม.2 แล้วแต่กรณี

2. ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน หมอชนะ

3. ต้องรายงานตัวต่อ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำ ที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ ให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 08-4805-2121 และ 08-4805-3131

บุคคลดังกล่าว จะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน และ / หรือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น ให้แสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐาน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

เชียงใหม่ 2

ข้อ 2 คำสั่งใดขัด หรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นไปตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 จึงไม่อยู่ในบังคับของ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทางปกครอง ตามมาตรา 16 ของพระราชกำหนดดังกล่าว

ผู้ใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นตันไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม