COVID-19

จุฬาฯ เจอติดโควิดเพิ่มอีก 3 ราย ประกาศ ‘จุฬานิวาส’ เขตดูแลพิเศษ

จุฬาฯ ออกประกาศ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก  3 ราย เชื่อมโยงกลุ่มแรก ให้อาคาร จุฬานิวาส เป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ ไล่ตรวจหาเชื้อแล้ว 230 คน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 3/2564 ระบุว่า

จุุฬาโควิด

ตามที่ได้ประกาศมาตรการของคณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ฉบับที่ 1 และ 2/2564 ลงวันที่ 5 และ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามลำดับ และขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ได้ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวให้เข้ามารับการตรวจคัดกรองที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เพิ่มเติมอีก 3 คน ซึ่งพักอยู่ห้องตรงข้าม  และห้องเยื้องกับผู้ป่วยกลุ่มเดิม  และมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกัน

จุฬา

 

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดมาตรการในดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. สอบสวนโรคผู้ป่วย 3 คนใหม่โดยเร็วที่สุด

2. ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยดังกล่าว  ให้เข้ามารับการตรวจคัดกรอง  ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โดยทันที

3. ให้ปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง  ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สำหรับกรณีอื่น ๆ ให้หัวหน้าส่วนงาน หรือรองอธิการบดี ที่กำกับการปฏิบัติงาน  หรือกำกับดูแลพิจารณาตามความเหมาะสม

4. ให้ จุฬานิวาส เป็นเขตต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก แก่ผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส ให้ครบทุกคนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ได้ตรวจคัดกรองผู้พักอาศัยในหอพักจุฬานิวาส จำนวนทั้งสิ้น 230 คน และจะยังติดตามประเมินอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปผ่านทาง https://www.chula.ac.th/covid-19/ หัวข้อ “ข่าวสาร COVID-19” ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จุฬา1

จากนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาส กรณีมีผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 ระบุว่า

ด้วยปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา มีบุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสติดเชื้อโรค COVID-19 โดยอาคารจุฬานิวาสเป็นอาคารพักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานให้บริการของส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสติดเชื้อโรคดังกล่าวของผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสรายอื่น รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรให้มีประกาศดังนี้

1. ให้บุคลากรผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง พร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรนั้นทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควร

2. ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสเข้าไปในอาคารตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น.ของวันถัดไป เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในอาคารจุฬานิวาสทุกรายปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) เข้าหรือออกจากที่พักอาศัยเฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น

(2) ลงทะเบียนเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะหรือวิธีการอื่นที่ตามที่กำหนด

(3) ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รวมทั้งประกาศและคำสั่งของทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวเพิ่มเติม